Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ lương, còn được thêm tiền

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định này gồm 4 chương, 14 điều, quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; công ty độc lập khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gọi chung là doanh nghiệp). Việc sắp xếp lại, bao gồm: Cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; giải thể, phá sản.

Đáng lưu ý, tại chương II của Nghị định này đã quy định cụ thể trường hợp áp dụng đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002; chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày 26/4/2002 trở về sau; chính sách đối với người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; thời gian làm việc để làm căn cứ tính chế độ; tiền lương làm căn cứ tính chế độ; nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư…

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ lương, còn được thêm tiền - 1

Người lao động tìm kiếm việc làm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đơn cử như chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002, có tuổi thấp hơn từ đủ 1-5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ.

Người lao động cũng không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp này.

Ngoài ra, người nghỉ còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; được hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ, không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.

Nghị định 97 có hiệu lực thi hành từ 15/1/2023.

Nghị định cũng nêu rõ việc khuyến khích các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp lại hỗ trợ thêm đối với người lao động dôi dư bằng nguồn kinh phí hợp pháp của công ty sau khi thống nhất với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Tin liên quan