Thứ hai, 09/11/2020 - 14:41

Quảng Nam: Yêu cầu rà soát việc công nhận người có công với cách mạng

Dân trí

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, mục đích của việc rà soát nhằm đánh giá, thống kê, rà soát việc thực hiện công nhận người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (từ năm 2013 đến năm 2020), làm căn cứ xây dựng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung rà soát, thống kê việc thực hiện công nhận người có công với cách mạng tại các cơ quan, đơn vị có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố.

Quảng Nam: Yêu cầu rà soát việc công nhận người có công với cách mạng - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao Bằng Tổ quốc ghi công đến Người có công cách mạng vào tháng 7/2020 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung rà soát, thống kê việc thực hiện công nhận người có công với cách mạng tại các cơ quan, đơn vị có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố.

Đánh giá những hạn chế, bất cập trong công tác tham mưu, thực hiện việc công nhận người có công với cách mạng. “Đánh giá cần cụ thể, chỉ rõ điều kiện, căn cứ xác nhận nào, quy trình thủ tục nào, bất cập là gì, kiến nghị hướng sửa đổi để phù hợp với thực tiễn giải quyết; không đánh giá chung chung, hình thức; tránh đi sâu báo cáo thành tích đã xác nhận được người có công với cách mạng”, kế hoạch do ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ký ban hành, nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo dân chủ, khách quan, theo đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra.

Nội dung tổng kết phải bám sát những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ công nhận người có công với cách mạng (quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn); phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể.

Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đối với cấp xã, xây dựng báo cáo tổng kết theo mẫu kèm theo Kế hoạch này gửi UBND cấp huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2020. Cấp huyện tổng hợp báo cáo của cấp xã; tùy điều kiện của địa phương có thể tổ chức hội nghị tổng kết hoặc tổ chức họp tổng kết, mời các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Lập báo cáo gửi UBND cấp tỉnh (qua Sở LĐ-TB&XH). Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2020.

Đối với cấp tỉnh tùy tình hình thực tế, UBND tỉnh quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết, mời các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tham dự.

Nội dung tổng kết: Người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

Công Bính