“Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”

Sáng 22/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và làm việc tại Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới.

“Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng” - 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các văn nghệ sĩ.

Hoạ sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết những đóng góp của đội ngũ 34.000 văn nghệ sĩ trong cả nước thời gian qua.

Đặc biệt trong thời kỳ mới, giới văn nghệ sĩ đã sáng tạo nhiều sản phẩm, công trình có giá trị, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và chuyển tải những nội dung chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lắng nghe tâm tư, tình cảm của những người làm công tác văn học nghệ thuật, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ với mong muốn của giới văn nghệ sĩ về xây dựng chế độ, chính sách đối với các hoạt động văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giới văn nghệ sĩ Việt Nam vẫn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào các văn nghệ sĩ và mong đợi đội ngũ những người làm công tác văn học nghệ thuật có những tác phẩm hay, có tầm vóc lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo TTXVN