Ưu tiên triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Dân trí) - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thống kê tổng hợp về dân số, dữ liệu đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm sẽ được ưu tiên triển khai.

Ưu tiên triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản thuộc nhóm được ưu tiên đầu tư. 

Theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đó là: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan chủ quản); cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm cơ quan chủ quản).

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo đó, các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia phải đề xuất xây dựng mới, hoặc điều chỉnh, bổ sung trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia do mình chủ trì; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia; tổ chức khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thế Kha