Thứ bảy, 03/10/2020 - 14:52

Quảng Trị: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế

Dân trí

“Quảng Trị phấn đấu trở thành địa phương có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030”.

Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của phong trào thi đua yêu nước Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025.

Quảng Trị: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế - 1

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025, diễn ra trong các ngày 2 và 3/10. Tham dự Đại hội có 270 cá nhân và 30 tập thể ưu tú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.  

Trong 5 năm qua, cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội.

Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn mô hình điển hình kinh tế tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới; nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hàng ngàn gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V là dấu mốc quan trọng vừa tổng kết, đánh giá những thành quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh 300 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Khen thưởng những tấm gương lao động giỏi trong nông dân, công nhân

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quang Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào thi đua; phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng, từng ngành, hài hòa lợi ích của người lao động, tập thể, của địa phương và lợi ích xã hội. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải tạo động lực để thi đua.

Quảng Trị: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế - 2

Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương độc lập của Chủ tịch nước cho Hội phụ nữ tỉnh.

Quan tâm khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng tỷ lệ khen cao và khen những tấm gương lao động giỏi trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân… nhằm động viên các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình, tập trung bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tăng cường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, nghiệp vụ, khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả...

Khơi dậy tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chính trong giai đoạn 2020-2025: Đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ nhân dân.

Quảng Trị: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế - 3

3 đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. Biến những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc của tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm  2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập cho 1 tập thể; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 tập thể và 3 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 7 tập thể, 18 cá nhân.

Đăng Đức

Đáng quan tâm