Phải bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

Thế Kha

(Dân trí) - Các địa phương có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện nội dung sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển phải tiến hành rà soát để điều chỉnh, bổ sung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để lấy ý kiến rộng rãi trong thời gian 2 tháng.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014 và Nghị định số 44/2014 của Chính phủ xung quanh việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.

Theo đó, đối với các địa phương mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện nội dung sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc rà soát để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có biển phải thể hiện nội dung sử dụng đối với đất có mặt nước ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai.

Phải bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển - 1

Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài ra, dự thảo quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp."

Ghi chú thông tin khi hiến, tặng đất

Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì thể hiện: "Nhà nước thu hồi... m², diện tích còn lại là... m² có số hiệu thửa là…, tài sản gắn liền với đất còn lại là…, theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".

Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện hiến, tặng cho một phần diện tích của thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì thể hiện: "Đã … (ghi hình thức hiến hoặc tặng cho)... m2 để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc hiến, tặng cho); diện tích còn lại là... m2".

Phải bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển - 2

Trường hợp hợp thửa thì thể hiện: "Hợp với các thửa đất số… (ghi số thứ tự các thửa đất cũ hợp thành thửa đất mới) thành thửa đất số… (ghi số thứ tự thửa đất mới hợp thành) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)". Tại trang đăng ký của thửa đất mới thì thể hiện: "Hợp từ các thửa đất số… (ghi số thứ tự các thửa đất cũ hợp thành thửa đất mới) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".

Trường hợp tách thửa thì thể hiện: "Tách thành các thửa đất số… (ghi lần lượt số thứ tự thửa đất được tách ra từ thửa đất cũ), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)". Tại trang đăng ký của thửa đất mới được tách thì thể hiện: "Tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)";

Triển khai tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai

Tại cuộc họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch tổng kết thi hành Luật và sửa đổi Luật đất đai; khẩn trương thành lập các tổ để nghiên cứu sửa đổi theo chuyên đề.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng trong xây dựng kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành các Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Nghị định của Chính phủ quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp.