Thứ bảy, 08/08/2020 - 20:15

Người xác định lại giới tính có thể được thay đổi số định danh cá nhân

Dân trí

Công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể xác lập lại số định danh cá nhân cho họ.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Tờ trình của Bộ Công an cho thấy, trong triển khai dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có một số khó khăn liên quan đến quy định của Nghị định số 137/2015 để có thể áp dụng trong thực tiễn.

Chính vì thế, dự thảo Nghị định gồm 3 điều, đã đề xuất giao “Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. 

Người xác định lại giới tính có thể được thay đổi số định danh cá nhân - 1

Làm thủ tục cấp căn cước công dân ở Hà Nội (Ảnh minh hoạ).

Cùng với đó, bổ sung hình thức khai thác thông tin của công dân: “Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông, qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định”. 

Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho cơ quan công an nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Thế Kha