Nghệ An:

Kỷ luật hơn 300 đảng viên sau 10 năm thực hiện nghị quyết của Đảng.

(Dân trí) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Nghệ An) đã thi hành kỷ luật 356 lượt đảng viên; kết luận 1.156 tổ chức vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 41 lượt tổ chức.

Vấn đề đất đai là một trong những nhức nhối để xảy ra nhiều sai sót.
Vấn đề đất đai là một trong những nhức nhối để xảy ra nhiều sai sót.

Theo khẳng định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khóa XVI) về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được nâng lên; gắn công tác kiểm tra, giám sát của đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường. Kết quả, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 12.340 lượt tổ chức đảng và 21.021 lượt đảng viên; giám sát 8.207 tổ chức đảng và 17.957 đảng viên.

Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 3.521 lượt đảng viên và 1.734 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm… . Đã có 709 lượt đảng viên kết luận có vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 356 lượt đảng viên; kết luận 1.156 tổ chức vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 41 lượt tổ chức.

Công bố quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về hai đảng viên tại huyện Tương Dương, Nghệ An (Ảnh: Báo Nghệ An).
Công bố quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về hai đảng viên tại huyện Tương Dương, Nghệ An (Ảnh: Báo Nghệ An).

Thông qua kiểm tra, giám sát đã có tác động tích cực trong việc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề phát sinh, những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng như răn đe, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng thời là khâu quan trọng trong quy trình lãnh đạo của Đảng, bao gồm các khâu ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra sự thực hiện. Do vậy, muốn đạt hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành tốt công tác kiểm tra.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để xác định, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Nội dung kiểm tra, giám sát phải thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; người đứng đầu cấp ủy phải đích thân tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.

Quá trình kiểm tra chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng để nhân rộng, lấy tích cực lấn át tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Các cấp ủy cần tăng cường chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Nguyễn Tú