1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Hà Nội chủ yếu tinh giản biên chế... người về hưu

(Dân trí) - Tính đến hết tháng 8/2016, TP Hà Nội đã thực hiện 3 đợt tinh giản biên chế, qua đó giảm 142 trưởng phó phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu. Một trong những hạn chế được chỉ rõ, việc rà soát các trường hợp thuộc diện tinh giản trên địa bàn thành phố chủ yếu là... người về hưu.

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả giám sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội. Đoàn giám sát Ban Pháp chế đã nghiên cứu tài liệu liên quan, yêu cầu 22 sở, ban, ngành của UBND TP; 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo các vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế.

Giảm 142 trưởng phó phòng

Kết quả giám sát cho thấy các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cơ bản nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; công tác tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo đúng quy định.

Thí sinh trên địa bàn Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức vào ngành thuế
Thí sinh trên địa bàn Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức vào ngành thuế

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2016, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đều đã xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch. Thành phố cũng đã thực hiện 3 đợt tinh giản, đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Qua đó, đã giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó phòng; giảm 151 biên chế (16 công chức, 83 viên chức, 52 công chức cấp xã); giảm 704 hợp đồng có chỉ tiêu.

Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố cũng đã sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Qua đó đã sắp xếp, kiện toàn cơ cấu của 22 sở, trong đó đã giảm được 46 phòng, ban.

Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã cũng đã được triển khai rà soát, đánh giá thực tiễn hoạt động để sắp xếp, sáp nhập. Qua đó đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị so với trước sắp xếp.

Ngoài ra, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố và các quận, huyện thị xã cũng đã được coi trọng, cơ bản thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Đặc biệt, có một số đơn vị đánh giá cán bộ, công chức dựa trên hiện quả, mức độ hoàn thành công việc theo từng tháng, từng quý.

Nhiều lao động hợp đồng làm thay công chức

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng chỉ rõ hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong công tác tinh giản biên chế trên địa bàn. Cụ thể, như công tác rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm so với yêu cầu. Đội ngũ Thanh tra xây dựng tuy đã được giao Chủ tịch UBND cấp quận, huyện điều hành trực tiếp, tuy nhiên, biên chế lực lượng thanh tra vẫn do Sở quản lý. Tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức do tồn tại từ lâu vẫn chưa được khắc phục.

Việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm của một số đơn vị sự nghiệp đến nay chưa được khắc phục dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ. Vẫn còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao của Nghị quyết HĐND.

Các trường hợp đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn hạn chế năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ vẫn chiếm một số lượng nhất định. Việc rà soát các trường hợp thuộc diện tinh giản thì lại chủ yếu là về hưu. Do vậy, Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội đánh giá, việc tinh giản biên chế trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ đề ra.

Từ những bất cấp trên, Ban Pháp chế kiến nghị UBND TP Hà Nội có lộ trình giải quyết dứt điểm tồn tại cụ về việc viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức, lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị hành chính và nghiêm cấm các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của thành phố tự ký hợp đồng lao động, sử dụng nguồn ngân sách khoán chi thường xuyên để chi trả lương vi phạm các quy định của pháp luật.

Quang Phong