"Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"

Thế Kha Anh Thế

(Dân trí) - "Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách"- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho rằng trong nhiệm kỳ 5 năm qua, như dự thảo Báo cáo Chính trị vừa được trình bày tại Đại hội, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn.

Điểm nổi bật nhất trong 5 năm qua là Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác lãnh đạo việc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng - 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Như Ý).

"Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân ta, trong 5 năm qua, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững. Lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững, giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tíncủa đất nước trên trường quốc tế"- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin.

Theo ông, từ thành tựu Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng đã khẳng định mục tiêu tiếp tục kiên định, kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong tất cả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông nhấn mạnh, chúng ta phải bảo vệ cho được ba trụ cột chính của nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, thể hiện tính kiên định, đổi mới và kế thừa, phát triển, tính tổng kết thực tiễn và tính lý luận. 

Một thành tựu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là 5 năm qua chúng ta có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

"Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất của nó chính là thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, trong đó lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt, cùng với sức mạnh của báo chí, truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác"- ông nói.

Ông Nghĩa lấy ví dụ, khi xảy ra đại dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã hành động hết sức quyết liệt, trong đó điểm sáng là lực lượng quân đội tham gia rất hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các thế lực thù địch phản động vẫn tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả và chúng ta đã kịp thời bác bỏ, đấu tranh, thậm chí xử lý nghiêm những trường hợp này.