Thứ sáu, 13/03/2015 - 15:59

Ban Nội chính Trung ương mở rộng phối hợp trong phòng chống tham nhũng

Dân trí

Sau khi ký kết với Ngân hàng Nhà nước, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục ký kết các quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký quy chế phối hợp.
Ông Phan Đình Trạc và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký quy chế phối hợp.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ diễn ra vào ngày 12/3.

Quy chế này gồm 5 điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp và phân công cụ thể trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính (thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra...) và công tác phòng, chống tham nhũng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

Đồng thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng (có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, dư luận xã hội quan tâm…) được Thanh tra Chính phủ phát hiện qua thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng.

Hai cơ quan phối hợp trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, chiều 11/3, Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, hai cơ quan sẽ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; tham gia ý kiến về các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng hoặc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm toán phục vụ phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước sẽ phối hợp với nhau trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ; thông tin trao đổi phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, sử dụng đúng mục đích và được bảo mật theo quy định.

Ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương - cho biết, việc chuẩn bị các văn kiện để ký kết giữa Ban Nội chính Trung ương với cơ quan thuộc Quốc hội (Kiểm toán Nhà nước) và Chính phủ (Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ) được triển khai kỹ lưỡng từ đầu năm 2014. Việc ký kết giữa các cơ quan dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lễ ký, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan ký kết chỉ đạo các vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các quy chế ký kết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thế Kha