Thứ tư, 09/09/2020 - 08:00

Bài viết về Đại hội XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là tầm nhìn lâu dài

Dân trí

GS.TS Nguyễn Trọng Phúc đánh giá bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng,…” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện tầm nhìn lâu dài, tư duy chiến lược.

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá, nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, trong phần về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, có nội dung: Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta:

Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bài viết về Đại hội XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là tầm nhìn lâu dài - 1

GS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đánh giá, bài viết trên thể hiện trách nhiệm, lo lắng của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Đây là đại hội không chỉ có ý nghĩa của một nhiệm kỳ bình thường, mà đây là đại hội có tầm quan trọng đặc biệt, tức là mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển với một quy mô và tốc độ cao hơn nhiều.

“Bài viết thể hiện tầm nhìn lâu dài và tư duy chiến lược của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Tức là, tầm nhìn đó không chỉ suy nghĩ về một nhiệm kỳ tới (2021-2026), mà nhìn tới 10 năm, đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và xa hơn nữa là đến năm 2045 (100 năm thành lập Nước)”, GS.TS Nguyễn Trọng Phúc đánh giá.

GS.TS Nguyễn Trọng Phúc tin tưởng, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì những mục tiêu này “có tính hiện thực rất cao”.

Đề cập đến công tác nhân sự trong bài viết trên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết: Trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vẫn nhắc lại quan điểm của Bác Hồ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Ông Phúc cho rằng, hiện nay công tác cán bộ của Đảng ta vẫn theo quan điểm của Bác Hồ. Trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã xác định cán bộ là vấn đề lớn quyết định sự thành bại của của cách mạng, phải giải quyết đúng đắn giữa mối quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ.

“Đường lối chính trị ở đây ta hiểu rộng là cả những vấn đề phát triển đất nước, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, kinh tế... Từ đó lựa chọn cán bộ như thế nào để vào Trung ương, đủ các yêu cầu cần thiết, mà theo tôi cần có mấy yêu cầu: Là người thực sự mẫu mực về đạo đức, tiêu biểu về trí tuệ, sáng tạo trong hành động và có uy tín cao trong quần chúng nhân dân, trong Đảng”, ông Phúc cho biết.

Nguyễn Dương

Đáng quan tâm
Mới nhất