33.150 tin tức, video về "

thanh tra lĩnh vực nhạy cảm

"
Tập trung chống tham nhũng, tích cực thanh tra lĩnh vực nhạy cảm dễ sai phạm

Tập trung chống tham nhũng, tích cực thanh tra lĩnh vực nhạy cảm dễ sai phạm

Ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; các giải pháp xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội.