Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP chính thức thông báo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đối với những cổ đông hiện hữu của công ty theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/08/2017.

Thời hạn đăng ký nhận mua cổ phiếu từ ngày 18/09/2017 đến ngày 07/10/2017.