Bớt phạt tù, tăng phạt tiền với tội kinh tế

Một nội dung đáng chú ý tại hội thảo góp ý sửa đổi BLHS dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp do Ủy ban Tư pháp, Bộ Tư pháp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức là tăng hình phạt tiền với tội phạm kinh tế...

Lut sư Phan Thông Anh (trng tài viên Trung tâm Trng tài Quc tế Vit Nam) nhn xét d tho BLHS (sa đi) b sung hình pht ci to không giam gi và pht tin (hình pht chính) trong nhiu loi ti xâm phm trt t qun lý kinh tế, môi trường là cn thiết. Bi l vic này s giúp tăng thu ngân sách, gim chi phí giam gi, phù hp chính sách pháp lut hình s nhân đo, đm bo quyn con người...

Khc phc được hu qu

Lut sư Hà Hi (Đoàn Lut sư TP.HCM) cũng ng h m rng phm vi áp dng hình pht tin là hình pht chính đi vi các loi ti ít nghiêm trng, nghiêm trng, rt nghiêm trng do li vô ý trong lĩnh vc kinh tế và môi trường. Theo ông, đi vi loi ti phm này thì người phm ti không c ý gây ra hu qu nên không cn cách ly khi xã hi mà nên thay thế bng hình pht tin. Như vy va giáo dc, va răn đe, va khc phc được hu qu do hành vi phm ti gây ra.

B sung, lut sư Nguyn Văn Hng (Đoàn Lut sư TP.HCM) cho rng vi ti phm kinh tế, nếu cho np tin thay án tù thì người phm ti có điu kin tiếp tc cng hiến đ làm ra các giá tr kinh tế.“Chính sách này nhân bn hơn. Nhà nước s gim được chi phí xây nhà tù, cho b máy liên quan đến hot đng giam gi. Hơn na, chúng ta đang hướng đến vic bo v quyn con người hơn nên quy đnh này rt hp lý” - lut sư Hng nói.

Tuy nhiên, lut sư Hng lưu ý: “Người ta có th nghĩ hên xui, c phm ti, nếu b phát hin thì tr tin.Do đó, đ đm bo tính răn đe thì mc pht phi cao hơn, có th gp đôi, gp ba s tin phm ti”.

Nhi


Nhiu ý kiến ng h vic tăng hình pht tin, bt hình pht tù đi vi ti phm kinh tế. Trong nh: Mt b cáo đang b xét x v ti cho vay lãi nng. nh: P.LOAN

B sung cơ chế chuyn pht tin thành pht tù

Nếu người b kết án pht tin không chp hành trong thi hn sáu tháng k t ngày bn án có hiu lc pháp lut, d tho lut cho phép chuyn đi hình pht tin thành hình pht tù. Cnh đó, trường hp người b kết án ci to không giam gi không thc hin các nghĩa v ca mình thì hình pht này được chuyn thành hình pht tù có thi hn theo t l c ba ngày ci to không giam gi bng mt ngày tù.

Nhiu người đng tình vì quy đnh như vy s đm bo tính răn đe và phòng nga. Nếu ch đ x lý người vi phm v ti không chp hành án thì quá lâu, không hiu qu vì thc tin hu như ti này rt ít được xét x. Đây cũng là kinh nghim ca mt s nước như Đc, Nht…

Lut sư Nguyn Văn Hng nêu ví d d tho lut quy đnh ti gây ô nhim môi trường pht tin t 100 triu đến 500 triu đng thì tương ng vi mc pht tù t sáu tháng đến năm năm. Ông đ xut trường hp ti danh không có hình pht tù mà ch có hình pht tin thì lut cũng cn quy đnh luôn mc pht tù tương ng đ d dàng áp dng khi chuyn hình pht.

Có ý kiến đ ngh cn quy đnh tht chi tiết bi đây là vic chuyn đi hình pht theo hướng nng hơn. Chng hn t l chuyn đi pht tin thành pht tù là bao nhiêu; th tc, thm quyn chuyn đi trong trường hp khung hình pht được áp dng không có hình pht tù ra sao; căn c đ phân đnh rõ gia chế đnh này vi ti không chp hành án…

Không b t hình trong ti sn xut, mua bán thuc gi

D tho BLHS (sa đi) đã b 7/22 ti danh có hình pht t hình nhưng vn gi li hình pht này trong ti sn xut, buôn bán hàng gi là thuc cha bnh, thuc phòng bnh (Điu 195).

Trong nhóm ti xâm phm trt t qun lý kinh tế, ch ti này là có mc án t hình. Mt s ý kiến đ ngh cn bán t hình, nâng cao mc hình pht tin vì khách th b xâm hi ca ti này là trt t qun lý kinh tế. Cơ quan chc năng vn có th tuyên truyn đ người tiêu dùng nâng cao cnh giác, nhn biết được hàng gi đ t bo v mình.

Tuy nhiên, rt nhiu ý kiến khác phn đi vì dù khách th b xâm hi là trt t qun lý kinh tế nhưng hu qu ca nó có th liên quan đến tính mng, sc khe ca nhiu người, đc bit là nhóm yếu thế (người bnh, tr em, người già). Hành vi này đang ph biến, gây bc xúc trong dư lun xã hi nên cn gi hình pht t hình đ bo đm đu tranh phòng, chng ti phm.

Có gia đình phi bán c tài sn đ mua thuc cha bnh cho người bnh. Vic trc li trên ni đau người khác là xâm hi đến nim tin ca người bnh, người đang cn ch nương ta, bu víu. Hành vi này là đê hèn, vi phm luân lý và đo đc xã hi. Do đó, nếu gây hu qu chết người thì cn phi có hình pht nghiêm khc, có th lên đến t hình. Cn duy trì hình pht t hình đ răn đe, mang li s công bng cho người đã chết và thân nhân ca h” - lut sư Hà Hi nói.

 Theo PHƯƠNG LOAN

Pháp luật TP Hồ Chí Minh