1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phải trả trợ cấp mất việc làm trong trường hợp nào?

Người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

Công ty TNHH Laird Việt Nam cho người lao động nghỉ việc theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động (cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ).

Tuy nhiên, do Công ty được thành lập từ năm 2013 nên từ thời điểm người lao động làm việc tại Công ty đến nay có đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Laird Việt Nam hỏi, thời gian người lao động được đóng bảo hiểm thất nghiệp (thời gian để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bằng 0) thì khi Công ty cho người lao động nghỉ việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ Công ty có phải trả trợ cấp mất việc làm bằng 2 tháng tiền lương theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Bộ luật Lao động và quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hay không?

Ngoài ra, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP không có nội dung sửa đổi liên quan đến Khoản 4 thì nội dung của Khoản 4 có hiệu lực áp dụng tại thời điểm hiện nay không?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 của Bộ luật Lao động và Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10, Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó không sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Do đó, quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP đang có hiệu lực.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 49 của Bộ luật Lao động và Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên để chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn