Lao động là người nước ngoài đóng 8% tiền lương vào quỹ hưu trí và tử tuất

(Dân trí) - Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng của người lao động ở mức 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ năm 2022, người lao động đóng 8 % tiền lương vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Lao động là người nước ngoài đóng 8% tiền lương vào quỹ hưu trí và tử tuất - 1

Đây là một phần nội dung Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, được Bộ LĐ-TB&XH soạn thảo trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến được thông qua trong những ngày tới đây.

Về đối tượng người lao động

Dự thảo quy định, công dân nước ngoài được coi là người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Các trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Dự thảo, gồm: Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Theo Dự thảo, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Người lao động thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Về cơ bản các chế độ và quyền hạn được quy định tương tự như người lao động Việt Nam đang làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Về mức đóng và phương thức đóng

Dự thảo quy định, từ ngày 1/1/2022, người lao động hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Với người sử dụng lao động, Dự thảo quy định người sử dụng lao động quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Dự kiến, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018. Các chế độ hưu trí và tử tuất được quy định trong Dự thảo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Hoàng Mạnh