Kỷ luật công chức sinh con thứ 3, áp dụng quy định nào?

Cơ quan tôi có cán bộ sinh con thứ ba vào tháng 12/2019; nghỉ thai sản và nghỉ phép đến hết tháng 6/2020. Sau đó, cán bộ này chuyển công tác đến một Sở của tỉnh khác từ ngày 1/8/2020.

Tôi xin hỏi, cán bộ nêu trên có bị xem xét, xử lý kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP hay không?

Theo quy định của pháp luật và Điều 43 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; khi đảng viên công chức vi phạm chính sách dân số thì bị xem xét kỷ luật.

Đối với các hành vi vi phạm được xem xét, xử lý trước ngày Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật hiện hành để xử lý; đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng việc xem xét, xử lý sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này.

Như vậy, trường hợp ông Hoàng Nhật Lân nêu có thể bị xem xét, xử lý kỷ luật vì vi phạm pháp luật về dân số theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.