Thứ tư, 03/01/2018 - 06:01

Có được chi thu nhập tăng thêm theo lương hàng tháng không?

Tại Điều 18 Thông tư số 72/2017/BTC của Bộ Tài chính có quy định: Tùy vào kết quả hoạt động tài chính trong năm, Ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm trong năm không quá 3 lần quỹ lương. Vậy xin hỏi chi thu nhập tăng thêm được trả hàng tháng theo lương có được không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Việc tạm chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trong đơn vị được căn cứ theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính của đơn vị trong năm kế hoạch, Ban quản lý dự án thực hiện tạm tính chi thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Thời gian và mức tạm chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ được duyệt. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thể tham khảo quy định về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm được quy định đối với nhóm I tại Điều 13 Thông tư số 72/2017/TT-BTC để quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ các nội dung phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Theo Chinhphu.vn