Thứ sáu, 02/09/2016 - 09:29

Bằng trung cấp nghề có tương đương bằng THPT?

Ông Nguyễn Huy học tại trường Trung học Nông lâm Thanh Hoá, chuyên ngành bảo vệ thực vật (hệ 3 năm) khóa học 1998-2001 và được cấp bằng tốt nghiệp trung học nghề. Ông Huy hỏi, bằng của ông có thể thay cho bằng THPT không, trong hồ sơ có được phép ghi trình độ văn hoá 12/12 không?

Ông Huy cũng muốn biết, các loại bằng: trung học nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung học chuyên nghiệp khác nhau như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 6 Luật Giáo dục 1998 quy định, "Giáo dục nghề nghiệp có trung học chuyên nghiệp và dạy nghề".

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 của Luật này, "học hết chương trình trung học chuyên nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; nếu học chương trình dạy nghề dài hạn thì được cấp bằng tốt nghiệp đào tạo nghề".

Ngày 1/1/2006, Luật Giáo dục 2005 thay thế Luật Giáo dục 1998. Luật Giáo dục 2005 có một số điểm mới liên quan đến giáo dục nghề nghiệp, cụ thể trung học chuyên nghiệp đổi thành trung cấp chuyên nghiệp; dạy nghề được phân theo 3 trình độ: sơ cấp (thực hiện dưới 1 năm), trung cấp, cao đẳng.

Điều 37 Luật Giáo dục 2005 về văn bằng chứng chỉ đối với giáo dục nghề nghiệp quy định, nếu "học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp".

Trường hợp "học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, có đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề; học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, có đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề".

Trường hợp ông Nguyễn Huy được cấp bằng tốt nghiệp trung học nghề với thời gian đào tạo 3 năm thì bằng tốt nghiệp đó có thể sử dụng để học nâng cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng, tuy nhiên không được phép ghi trình độ văn hoá 12/12 trong hồ sơ.

Theo Chinhphu.vn