Thứ tư, 09/05/2018 - 06:39

Bảng lương mới sẽ quy định số tiền tuyệt đối thay hệ số

Thay vì 7 bảng lương như hiện tại, hệ thống bảng lương mới sẽ rút gọn chỉ còn 5 bảng lương.

Bảng lương mới sẽ quy định số tiền tuyệt đối thay hệ số

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII vừa khai mạc ngày 7/5. Một nội dung quan trọng tác động đến hàng triệu công chức, viên chức sẽ được bàn bạc, thảo luận tại hội nghị lần này là Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thay đổi lớn nhất trong Đề án cải cách chính sách tiền lương lần này là ban hành hệ thống bảng lương mới đối với khu vực công theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay vì quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở. Thay vì 7 bảng lương như hiện tại, hệ thống bảng lương mới sẽ rút gọn chỉ còn 5 bảng lương gồm: Hai bảng lương cho công chức, viên chức và ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Bậc lương mới với cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới gồm: Mức lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); tiền thưởng (bằng khoảng 10% tổng quỹ lương).

Theo VTV.VN

Đáng quan tâm
Mới nhất