VIB tăng trưởng tín dụng 25% năm 2015

Năm 2015, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt xấp xỉ 56.000 tỷ, trong đó dư nợ cho vay đạt 47.777 tỷ, tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tổng tài sản tăng 5% so với năm 2014.

Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. Theo đó, trong năm vừa qua, lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng đạt 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.

Tổng dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 56.000 tỷ, trong đó dư nợ cho vay đạt 47.777 tỷ. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tổng tài sản đạt 84.412 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2014.

Một phòng giao dịch của VIB
Một phòng giao dịch của VIB

Tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 2,07%, thấp hơn nhiều mục tiêu dưới 3% của Ngân hàng Nhà nước. Chi phí dự phòng theo đó giảm mạnh.

Kết quả này cũng phản ánh đúng chính sách loại bỏ nợ xấu và trích lập dự phòng cao từ nhiều năm trước và đưa mức nợ xấu và dự phòng về mức thông thường, bắt đầu một thời kỳ ổn định và tăng trưởng của VIB.

Cũng theo báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2015, ngân hàng có tổng vốn chủ sở hữu là 8.644 tỷ đồng và vốn điều lệ là 4.845 tỷ đồng. Hiện tại VIB là một trong ít những ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường, CAR đạt mức 18%.

Trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II theo ước tính gần nhất có thể đạt 13% và hệ thống công nghệ cho Basel II đã sẵn sàng vận hành.

Cấu trúc vốn và lợi nhuận hiện tại cũng đã cho phép mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông của ngân hàng. Trong năm VIB đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9% và chia cổ phiếu thưởng 14% cho các cổ đông hiện hữu.

Năm 2016, chiến lược của VIB sẽ tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột chính là tăng trưởng - quản trị rủi ro – quản trị hiệu quả, tiếp tục theo đuổi các mô hình quản trị và vận hành theo chuẩn mực quốc tế để từng bước thực thi tầm nhìn trở thành “Ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất Việt Nam” và góp phần trọng yếu trong việc hình thành và thúc đẩy một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng.

Dự kiến, ngân hàn sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 vào tháng 4 năm 2016 để thông qua báo cáo tài chính 2015, kế hoạch kinh doanh 2016 và các chủ đề liên quan khác.

Minh Anh