TKV đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020

(Dân trí) - Theo tin từ Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn này đang đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020.

Theo đại diện TKV, vừa qua, Tập đoàn này đã báo cáo và được UBQLVNN ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBQLV về thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ, tổ giúp việc Ban chỉ đạo để triển khai quy trình cổ phần hóa theo thẩm quyền của Ủy ban. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV đã rà soát kết quả thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV, tổng hợp những khó khăn vướng mắc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Cũng theo TKV, tập đoàn này đã hoàn thành tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% đối với 05 đơn vị; 01 đơn vị đã tăng lên mức 59,90% (hiện nay TKV đang tiển khai tiếp thủ tục tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại đơn vị này). Như vậy, đến hết năm 2020 TKV sẽ đảm bảo hoàn thành việc tăng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ lên 65% tại các đơn vị sản xuất than theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

TKV cũng đã hoàn thành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài, Công ty hợp nhất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động từ ngày 05/8/2020.

TKV đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 - 1

Đối với sắp xếp 02 cặp đơn vị sản xuất than còn lại (Núi Béo - Hà Lầm; Đèo Nai - Cọc Sáu), theo TKV, lãnh đạo Tập đoàn này đã báo cáo và được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chấp thuận trình Chính phủ xem xét cho TKV được lựa chọn hình thức hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Hiện nay, TKV đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hợp nhất hoặc sáp nhập các cặp doanh nghiệp này sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh hình thức tái cơ cấu.

Hiện TKV đã hoàn thành sáp nhập 04 đơn vị thành 02 đơn vị; hợp nhất 02 đơn vị thành 01 đơn vị; Thực hiện tái cơ cấu bước 01 đối với 02 Chi nhánh; Hoàn thành chuyển đổi 01 đơn vị thành Ban QLDA chuyên ngành.

TKV cũng đã thực hiện C=các hình thức tái cơ cấu khác: (i) Đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu đến năm 2020 cho 23 đơn vị thành viên của TKV (trong đó có: 19 đơn vị sản xuất than - khoáng sản và 04 Tổng công ty) để làm cơ sở chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. (ii) Đã hoàn thành việc chuyển Cơ sở dữ liệu địa chất toàn Tập đoàn từ Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ và Môi trường về Công ty mẹ TKV quản lý. (iii) Đang xây dựng Phương án thành lập doanh nghiệp khai thác, chế biến quặng titan-zircon tại Bình Thuận.

TKV cũng đã thông qua Đề án thoái vốn Công ty CP Cromit Cổ Định, Thanh Hóa và đang chuẩn bị thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.(v) Đã nghiên cứu và báo cáo Chủ sở hữu xem xét, điều chỉnh một số nội dung trong Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020. Ngày 15/01/2020 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại văn bản số 90/TTr-UBQLV. Về phá sản doanh nghiệp: TKV đã hoàn thành phá sản đối với Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Ninh.

Đang được quan tâm