1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nam Long sắp trả cổ tức 1,89% bằng tiền và phát hành 11,25% bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Theo đó, Nam Long sẽ quyết toán cổ tức 1,89% bằng tiền (189 đồng trên mỗi cổ phiếu) và tỷ lệ 11,25% bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, Nam Long sẽ thực hiện phát hành khoảng 21,22 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận.


Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Năm 2017, tổng mức phê duyệt cổ tức là 71,06 tỷ đồng bằng tiền và 213,2 tỷ đồng bằng cổ phiếu. Công ty đã tạm ứng 2,25% cổ tức bằng tiền vào tháng 11/2017 với giá trị chi trả 35,38 tỷ đồng.

Với năm 2018, cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là 15%, trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Chi trả bằng tiền dự kiến thực hiện vào tháng 12/2018 và bằng cổ phiếu sau ĐHCĐ 2019.