Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại DN khác năm 2021

(Dân trí) - Ngày 26/3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức "Hội nghị về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021".

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS nhấn mạnh: "Hôm nay, Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác để tổng kết, đánh giá công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian qua cũng như vai trò của người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới".

Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại DN khác năm 2021 - 1
Phát biểu của Phó Tổng giám đốc PV GAS

"Đồng thời đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề mà hội nghị Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác của năm trước đã đề ra cũng như cùng thảo luận về cách thức Tổng công ty quản lý, điều hành các đơn vị thành viên thông qua người đại diện", ông Khang nói.

Ông Trần Đức Sơn - Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại DN khác năm 2021 - 2
Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang

Trong công tác quản lý cán bộ, PV GAS luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Công tác cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của TCT, đơn vị, đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn TCT và của mỗi đơn vị. Quy trình, thủ tục trong các khâu của công tác quản lý cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn, Điều lệ của PV GAS và Quy chế quản lý cán bộ của PV GAS.

Trong công tác người đại diện PV GAS tại các doanh nghiệp, năm qua đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Đẩy mạnh công tác thoái vốn/tăng vốn của TCT tại Đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao, phù hợp với chiến lược, định hướng của TCT đối với Đơn vị về hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện sắp xếp lại đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, phù hợp với yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và công tác tái cấu trúc; Đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng các phương án tái cấu trúc, quy trình thoái vốn…

Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại DN khác năm 2021 - 3
Phát biểu kết luận hội nghị của Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn

Về công tác người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Tổng Giám đốc PV GAS đề nghị người đại diện của Tổng công ty cho ý kiến về 3 nội dung chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty: Một là, xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác. Hai là, việc triển khai quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán liên quan đến công tác bổ nhiệm người công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty, việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ… tại đơn vị thực tế hiện nay và hướng đề xuất để vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nhân lực và tiết giảm chi phí. Ba là, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với các đơn vị mà Tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến theo định hướng của Tổng Giám đốc PV GAS trên tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được. Qua đó, đã ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới; Đồng thời đưa ra giải pháp, cách thức để Tổng công ty tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành Đơn vị.

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Chủ tọa Hội nghị và ông Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS đều nhấn mạnh: Công tác cán bộ phải được xây dựng và dựa trên công tác công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời công tác quy hoạch cán bộ phải phù hợp, đồng bộ với công tác quy hoạch cấp ủy. Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất phải đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của TCT và các đơn vị trực thuộc, thành viên là hiệu quả, lợi nhuận. Trong đó tiêu chí hiệu quả phải được đánh giá toàn diện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. TCT cần bám sát, đặt vào hoàn cảnh, tình hình của các đơn vị để thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định liên quan theo hướng tăng cường tính phối hợp và cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ, hoàn thành trách nhiệm vụ của cán bộ và người đại diện nhằm đáp ứng mục tiêu cao nhất là vì lợi ích chung của TCT, Tập đoàn và Quốc gia.

Đang được quan tâm