Thứ năm, 22/07/2010 - 01:29

Giãn thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu lên 30 ngày

Dân trí

Bộ Tài chính vừa có công văn cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được chủ động điều chỉnh giá xăng dầu theo Nghị định 84; nhưng phải thực hiện giãn thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá liền nhau tối thiểu là 30 ngày.

Theo công văn số 8984 /BTC-QLG về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho hay: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động điều hành giá bán xăng dầu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Riêng trường hợp khi giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành trong phạm vi thuộc quyền điều chỉnh giá của doanh nghiệp, thương nhân đầu mối phải thực hiện giãn thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá liền nhau tối thiểu là 30 ngày dương lịch, thay vì 10 ngày như trước đây. Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối phải đồng thời gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát việc điều chỉnh giá của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trước mắt Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện nghiêm túc việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG theo quy định hiện hành (Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Thông tư số 234/2009/TT-BTC).

Để khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiết giảm chi phí thực tế, tính toán và đàm phán để nhập khẩu ở mức giá có lợi nhất (so với giá cơ sở); đồng thời để thuận lợi trong việc quyết toán Quỹ BOG, Bộ Tài chính thống nhất mức sử dụng Quỹ BOG để bù đắp phần chênh lệch cao hơn giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành là mức cố định để áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Tại công văn số 4214/BTC-QLG ngày 7/4/2010 của Bộ Tài chính đã quy định mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tối đa đối với xăng là 500 đồng/lít; dầu hoả, dầu diezel là 400 đồng/lít. Nay được điều chỉnh mức sử dụng Quỹ cụ thể đối với xăng là 500 đồng/lít; dầu hoả, dầu diezel là 400 đồng/lít trong thời gian doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá theo quy định.

An Hạ