Chủ nhật 20/10/2019 - 13:07

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động

Dân trí Việt Nam đang ở những năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Kinh nghiệm cho thấy đối với các quốc gia muốn thoát khỏi bẫy thu nhập thấp và thu nhập trung bình đều phải dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những quốc gia này cần chuyển đổi từ quá trình phát triển kinh tế dựa trên lao động giá rẻ, dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên chuyển sang phát triển dựa trên hấp thụ công nghệ và tiếp đến là phát triển dựa trên sáng tạo công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ. Hơn nữa, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đòi hỏi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi của phát triển.

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 1

Phong trào đổi mới, sáng tạo để phát triển và hội nhập nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn hệ thống Vietcombank

Chính vì vậy, Việt Nam đã lựa chọn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá tạo động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp (NQ20/TW). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một sự thay đổi có tính đột phá về quy mô và tác động sâu rộng đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội, làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức chúng ta sản xuất, sinh sống, làm việc và tương tác lẫn nhau.

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 2

Ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trên mọi mặt hoạt động đã đưa Vietcombank trở thành ngân hàng hàng đầu về chuyển đổi số

Nhận thức được vai trò quan trọng cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này được thể hiện rõ trong các Văn kiện của Đảng, Nghị quyết và thông tư của Chính phủ.

Trong chiến lược chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 432/QĐ-TTg), Chính phủ đã nêu rõ quan điểm khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững đất nước. Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định nhiệm vụ: Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 3

Đào tạo để nâng cao trình độ, chất lượng của cán bộ luôn được Vietcombank quan tâm, là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngân hàng

Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 29/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Chính sách hội nhập quốc tế; Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

Đối với Ngành ngân hàng, NHNN đã đưa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ vào trong chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030 (Quyết định 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành ngân hàng) “… Nắm bắt cơ hội và thách thức từ tác động của cách mạng công nghiệp để định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng. Nhận thức sâu sắc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là những thành tố chính, then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam so với khu vực và thế giới”.

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 4

Thông điệp "Cam kết đồng hành cùng quá trình chuyển đổi" (We are committed to the transformation) thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo và CBNV đưa Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam

Với chủ trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn, Ngành ngân hàng là một trong những ngành chủ động đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và kinh doanh. Sự chủ động này đã tạo ra một nền tảng vững chắc và những lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh mới, khi kinh tế số phát triển, xu thế thanh toán điện tử tăng nhanh. Làn sóng công nghệ mới này đang tạo ra những thay đổi rõ rệt, mang đến những cơ hội lớn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình phát triển trên nhiều khía cạnh như: Gia tăng việc tiếp cận thị trường quốc tế cho các ngân hàng trong nước; Tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại; Nâng cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn để gia tăng lợi nhuận. Từ đó giúp các ngân hàng Việt Nam nâng mình lên một tầm cao mới, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Với mục tiêu chiến lược là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tiên phong trong đổi mới sáng tạo và thúc đẩy đổi mới từ bên ngoài thông qua tăng cường hợp tác Fintech, tạo dựng hệ sinh thái số theo hướng mở, tăng cường thu thập, khai thác dữ liệu khách hàng, thực hiện chuyển đổi số để tối ưu các quy trình nghiệp vụ, cải thiện hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiến tới mô hình kinh doanh số hoàn chỉnh; tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội và tăng sự gắn kết khách hàng.

Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xung kích đảm nhận các phần việc khó; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực tiễn hoạt động kinh doanh; tạo ra nhiều diễn đàn bổ ích cho đoàn viên; tham gia rèn luyện ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đoàn thanh niên Vietcombank đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực như tổ chức thành công cuộc thi “Thanh niên suy nghĩ và hành động trước sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của Vietcombank”, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, nhiều đề tài có giá trị cao được tuyên dương và đưa vào ứng dụng. Trên 55 năm xây dựng và phát triển, với sứ mệnh tiên phong mà lịch sử gửi trao, Vietcombank đã trải qua hành trình không ngừng nghỉ với công cuộc đổi mới và sáng tạo, góp phần tạo dựng cho Vietcombank một vị thế vững mạnh - vị thế tiên phong và những bước tiến vững vàng trên con đường hội nhập, từng bước khẳng định uy tín trên trường quốc tế. Để đạt được điều đó, không thể không kể đến vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo và phát huy sáng kiến trong quá trình phát triển và hội nhập của Vietcombank nhằm bắt kịp và đón đầu xu thế mới và những cơ hội mới mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại trong lĩnh vực ngân hàng. Đây cũng là phương châm và nét văn hóa mà Vietcombank gìn giữ và phát triển suốt hơn 55 năm qua, sẵn sàng đổi mới để trở thành một ngân hàng hiện đại, có vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 5
Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động - 6

Ảnh Tòa nhà và hoạt động giao dịch tại VCB

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động khoa học, sáng tạo tại Vietcombank, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã chỉ đạo các đơn vị trên toàn hệ thống quán triệt và tổ chức triển khai nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động khoa học, sáng tạo tại đơn vị; lan tỏa văn hóa đổi mới và sáng tạo như một trong những động lưc phát triển quan trọng đối với ngân hàng nói chung và cá nhân nói riêng; gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động khoa học, sáng tạo với ứng dụng thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng và đánh giá hiệu quả, tác động của kết quả nghiên cứu trong thực tế, tạo ra cơ hội đóng góp ý tưởng, sáng kiến, phát huy trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của cán bộ Vietcombank. Những chủ trương lớn đã được các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành hành động với những điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất, đổi mới mô hình quản trị ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Xác định nhiệm vụ chuyển đổi, nâng cao năng lực quản trị rủi ro hướng tới các thông lệ, chuẩn mực quốc tế là nhiệm vụ quan trọng, Vietcombank đã sớm ưu tiên triển khai Hiệp ước vốn Basel II từ những năm 2012. Vietcombank chú trọng trong đầu tư xây dựng các công cụ, phương pháp, mô hình đo lường rủi ro. Các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ cũng thường xuyên được nâng cấp nhằm có thể đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu quản trị. Đến năm 2014, Vietcombank đã chủ động đề xuất và được NHNN lựa chọn là 1 trong 10 ngân hàng thí điểm triển khai Basel II tại Việt Nam. Trải qua quá trình triển khai bài bản và thận trọng cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn hàng đầu và uy tín trên thế giới, vào ngày 28/11/2018, Vietcombank chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận áp dụng Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II sớm 01 năm so với thời hạn hiệu lực. Với sự kiện này, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.

Thứ hai, thực hiện từng bước chuyển đổi ngân hàng số. Năm 2016, Vietcombank đã ra mắt không gian giao dịch công nghệ số lần đầu tiên tại Việt Nam – Vietcombank Digital lab, nằm trong tổng thể dự án xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại Smart branch theo chiến lược phát triển ngân hàng số của Vietcombank, thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của Vietcombank cho công nghệ và khả năng ứng dụng công nghệ số trong cung ứng các dịch vụ ngân hàng với mục tiêu lớn nhất chính là hướng tới sự hài lòng cho khách hàng khi được trải nghiệm đồng nhất các dịch vụ trên tất cả các kênh giao dịch của ngân hàng, từ truyền thống đến hiện đại. Cùng với đó, các dịch vụ như VCB Internet Banking; VCB Mobile Banking không ngừng được hoàn dùng những tiện ích vượt bậc trong thanh toán điện tử, không còn hạn chế về không gian hay thời gian giao dịch của khách hàng. Đặc biệt, năm 2018, Vietcombank tiếp tục ra mắt dịch vụ VCBPAY, dịch vụ mới thuộc hệ sinh thái VCB Mobile Banking được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế nhiều tính năng vượt trội như chatbot (trợ lý ảo) để hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ, đồng thời gia tăng sự kết nối, chia sẻ của khách hàng, mang lại những tiện ích thực sự cho cuộc sống của người dùng.

Thứ ba, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới sáng tạo thông qua việc tạo lập văn hóa “tổ chức học tập”, văn hóa công ty theo hướng hiệu quả, hội nhập quốc tế và xây dựng các tiêu chuẩn chức danh phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo của Vietcombank có số lượng đề tài, sáng kiến và hội thảo tăng trưởng vượt bậc. Năm 2018, 20 đề tài, sáng kiến trong đó có 02 đề tài cấp Bộ đã được phê duyệt để triển khai thì đến năm 2019 số lượng đề tài sáng kiến tăng hơn 6 lần (19 đề tài cấp Vietcombank, 108 sáng kiến cải tiến, 02 hội thảo/tọa đàm). Vietcombank cũng là đơn vị trong hệ thống ngân hàng thương mại ba năm liền (từ năm 2015 -2018) được Ngân hàng Nhà nước trao tặng danh hiệu “Ngân hàng có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ ngành ngân hàng” nhờ những đóng góp tích cực trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới trong sự nghiệp phát triển ngành ngân hàng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng 3/2018, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Vietcombank, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã phát động phong trào thi đua sáng kiến với tên gọi "Sáng tạo - Đổi mới để Phát triển và Hội nhập". Ngoài ý nghĩa là một phong trào thi đua lao động sáng tạo, cuộc thi còn là một hoạt động sinh hoạt khoa học có quy mô sâu rộng, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khoa học, sức sáng tạo và năng lực nghiên cứu của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Hưởng ứng cuộc thi, các đơn vị trong hệ thống Vietcombank đã tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ để cùng nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về các khía cạnh cần đổi mới, cải tiến trong đơn vị để có định hướng nghiên cứu và đề xuất sáng kiến phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Sau gần 07 tháng nghiên cứu với rất nhiều tâm huyết, 266 sáng kiến được sàng lọc từ hàng nghìn sáng kiến cơ sở đã được gửi về HĐKH để dự thi sáng kiến cấp hệ thống.

Vòng Chung khảo Hội thi là một dấu ấn thành công rưc rỡ trong công tác khoa học, sáng tạo của Vietcombank năm 2018, HĐKH đã tuyển chọn được 20 sáng kiến tiêu biểu nhất để nghiên cứu triển khai ứng dụng cấp toàn hệ thống. Cuộc thi được đánh giá rất cao về quy mô và chất lượng với những ý tưởng sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết của các tác giả/nhóm tác giả có ý thức trách nhiệm sâu sắc trước những yêu cầu cấp thiết cần phải đổi mới, vươn lên của cả hệ thống Vietcombank. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào cách thức tổ chức cuộc thi như Cyber MC, tương tác trực tuyến với khán giả đã đem lại một luồng gió mới của công nghệ 4.0.

Thông qua việc đóng góp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đăng ký thực hiện các công trình nghiên cứu, phần mềm sáng tạo của cán bộ Vietcombank đã mang lại giá trị to lớn cho ngân hàng. Cụ thể, năm 2017, toàn hệ thống Vietcombank có 1.014 sáng kiến được công nhận, trong đó 731 sáng kiến cấp đơn vị, 201 sáng kiến cấp Vietcombank, 80 sáng kiến cấp ngành và 02 sáng kiến cấp toàn quốc. Năm 2018, toàn hệ thống Vietcombank có 1.663 sáng kiến, trong đó 955 sáng kiến cấp đơn vị, 596 sáng kiến cấp Vietcombank, 97 sáng kiến cấp ngành và 15 sáng kiến cấp toàn quốc.

Ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo với những công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Vietcombank, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của Vietcombank thích ứng với môi trường kinh doanh theo hướng công nghệ và hội nhập. Cụ thể:

Thứ nhất, hiệu quả kinh doanh của Vietcombank ngày càng gia, tính đến tháng 9/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019; lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. 

Thứ hai, tín dụng tăng trưởng tốt, tuân thủ định hướng của NHNN, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, công tác thu hồi nợ xấu được đẩy mạnh giúp cho sự phát triển bền vững của Vietcombank. Năm 2018, Vietcombank là ngân hàng thương mại đầu tiên đưa tỷ lệ nợ xấu thực chất xuống dưới 1%, phân loại theo chuẩn mực quốc tế. Vietcombank được tạp chí Forbes đánh giá là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất trong các ngân hàng Việt Nam.

Thứ ba, vị trí của Vietcombank ngày càng được khẳng định trong hệ thống tài chính quốc gia. Vietcombank tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết và vươn lên là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng; được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Vietcombank cũng nhận được sự ghi nhận, đánh giá tích cực của các tổ chức uy tín trên thế giới như: liên tục được các tạp chí danh tiếng như The Banker, The Asian Banker, Finance Asia, Euromoney, Asiamoney, AnphaSea bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong nhiều năm liên tiếp; được tạp chí Forbes bình chọn là thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất Việt Nam; đứng đầu trong các công ty Việt Nam tại bảng xếp hạng 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới; được tạp chí The Asian Banker bình chọn trong Top 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trên đà phát triển, Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong thời gian tới, tạo những sân chơi bổ ích, trí tuệ để người lao động trong toàn hệ thống có thêm nhiều cơ hội đóng góp ý tưởng, sáng kiến, phát huy trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác trong hệ thống, xây dựng Vietcombank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung ngày một phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của kinh tế - xã hội đất nước.

NGND, PGS, TS. Kiều Hữu Thiện

Giám đốc Trường Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank

MỚI NHẤT
Khám phá bí quyết sống trường thọ của người Nhật Bản
Khám phá bí quyết sống trường thọ của người Nhật Bản

(Dân trí) - Nhật Bản là đất nước được xếp vào danh sách có nhiều người sống lâu và có sức khỏe bền bỉ nhất thế giới, đó là kết quả của một quá trình từ ăn uống đến luyện tập hằng ngày. Trong đó, một bí quyết giúp cho sức khỏe tuyệt vời như của người Nhật là tắm khoáng nóng, hay còn gọi là Onsen

Thứ hai, 21/10/2019 - 10:00

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

(Dân trí) - Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:43

Ồ ạt rót tiền vào BOT, BT: 53.000 tỷ đồng nguy cơ thành nợ xấu
Ồ ạt rót tiền vào BOT, BT: 53.000 tỷ đồng nguy cơ thành nợ xấu

(Dân trí) - Cho vay BOT, BT dư nợ khoảng 53.000 tỷ đồng có nguy cơ phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng thương mại.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:17

Khủng hoảng lợn tại Trung Quốc đẩy giá thịt lợn nhảy vọt trên toàn thế giới
Khủng hoảng lợn tại Trung Quốc đẩy giá thịt lợn nhảy vọt trên toàn thế giới

(Dân trí) - Đại dịch tả lợn châu Phi đang quét sạch hàng trăm triệu con lợn, chủ yếu ở Trung Quốc, khiến giá thịt lợn trên toàn cầu tăng nhanh chóng, từ New Zealand đến tận Vancouver.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:00

Hé lộ mốc cản quan trọng giữ giá vàng không thủng đáy
Hé lộ mốc cản quan trọng giữ giá vàng không thủng đáy

(Dân trí) - Theo đánh giá của giới chuyên môn, giá vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục giảm trong tuần này nếu không trụ vững mốc 1.476 USD/ounce.

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:48

Chính thức ra mắt công trình “Bất động sản nghệ thuật” Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences
Chính thức ra mắt công trình “Bất động sản nghệ thuật” Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences

(Dân trí) - Ngày 20/10/2019, tại khách sạn J.W.Marriot Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt chính thức dự án Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences (Phoenix Legend).

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:00

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019?
Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019?

(Dân trí) - Khoảng 45 công ty đã vỡ nợ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay, so với con số 40 doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng này trong năm trước.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:30

Đại gia bất động sản Đồng Nai chi hàng tỷ đồng săn xe biển đẹp
Đại gia bất động sản Đồng Nai chi hàng tỷ đồng săn xe biển đẹp

Anh Ngô Ngọc Phụng (một dân kinh doanh bất động sản ở Đồng Nai) khiến nhiều người ngả mũ về độ chịu chơi khi sở hữu 12 chiếc xe máy biển số độc giá hơn 2 tỷ đồng và 2 chiếc ô tô biển lục quý giá cực đắt.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:30

Làm từ sẹo cây nghìn năm tuổi, bộ bàn ghế có giá hơn 5 tỷ đồng
Làm từ sẹo cây nghìn năm tuổi, bộ bàn ghế có giá hơn 5 tỷ đồng

Bộ bàn ghế “Phúc lộc trường tồn” bằng gỗ nu đinh hương nghìn năm tuổi, trạm khắc tinh sảo, đầu bàn chạm hình đầu rùa khiến nhiều người sửng sốt.

Thứ hai, 21/10/2019 - 07:15

Ngân hàng Nhà nước công bố cặp ngân hàng - doanh nghiệp sở hữu chéo duy nhất
Ngân hàng Nhà nước công bố cặp ngân hàng - doanh nghiệp sở hữu chéo duy nhất

(Dân trí) - Sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm, hiện còn lại 1 ngân hàng thương mại cổ phần với 1 cặp sở hữu chéo cổ phần lẫn nhau (tại thời điểm tháng 6/2012 có 56 cặp).

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:12

Tốn tiền tỉ chơi ôtô cũ
Tốn tiền tỉ chơi ôtô cũ

Người đam mê ôtô cũ chấp nhận tốn tiền, tốn thời gian "chăm bẵm" xe vì yêu thích sự độc, lạ, không đụng hàng của nó.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 04:28

Giá vàng hôm nay: "Khoảng lặng" trước cơn bão?
Giá vàng hôm nay: "Khoảng lặng" trước cơn bão?

(Dân trí) - Giá vàng trong nước và thế giới đang có những "khoảng lặng" do giới đầu tư thận trọng chờ đợi những tín hiệu cuối cùng về Brexit, kết quả đàm phán Mỹ-Trung và đánh giá khả năng Fed có hạ lãi suất vào cuộc họp cuối tháng này hay không.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 02:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Ô tô không thuế thắng to: Xe Indonesia - Thái Lan giá chỉ từ 300 triệu đồng
Ô tô không thuế thắng to: Xe Indonesia - Thái Lan giá chỉ từ 300 triệu đồng

(Dân trí) - Xe nhập từ Thái Lan và Indonesia có mức giá khai báo trị giá hải quan khi nhập cảng Việt Nam thấp chỉ từ 320 đến 440 triệu đồng/chiếc, song khi ra đại lý, đến tay người tiêu dùng giá xe nhập vẫn bị xem là đắt đỏ.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 12:20

Nữ doanh nhân Việt: Dịu dàng, táo bạo, thông minh và có tầm
Nữ doanh nhân Việt: Dịu dàng, táo bạo, thông minh và có tầm

(Dân trí) - So với các quốc gia phát triển, các nữ doanh nhân thuộc top người giàu nhất nước của Việt Nam chiếm số lượng cao hơn hẳn. Mẫu số chung của họ là dịu dàng và táo bạo, quyết đoán và có tâm, thông minh và có tầm. Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, điều đó khiến họ gây dựng được sự nghiệp khá lẫy lừng.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:22

Lãnh đạo Chính phủ chỉ trích nạn “sân trước, vườn sau”, thói đùn đẩy trách nhiệm
Lãnh đạo Chính phủ chỉ trích nạn “sân trước, vườn sau”, thói đùn đẩy trách nhiệm

(Dân trí) - “Việc tham nhũng, sân trước, sân sau, thậm chí vườn sau là có. Nếu chủ tịch, tổng giám đốc còn 2 hôm nữa nghỉ hưu thì đừng cố làm” - đây là một trong những phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:00

Tắm khoáng nóng Onsen - Nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu tại Nhật Bản
Tắm khoáng nóng Onsen - Nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu tại Nhật Bản

(Dân trí) - Theo tiếng Hán Onsen nghĩa là Ôn Tuyền, trong đó: Ôn là ấm nóng, Tuyền là suối. Tắm khoáng nóng Onsen trở thành văn hóa đặc trưng không thể thiếu tại Nhật Bản, được người Nhật Bản phát triển thành dịch vụ sau khi đã tìm hiểu rõ các công dụng tuyệt vời của nguồn nước này.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:00

Tân Chủ tịch Lương Hải Sinh và "gánh nặng" nợ xấu của VDB
Tân Chủ tịch Lương Hải Sinh và "gánh nặng" nợ xấu của VDB

(Dân trí) - Ông Lương Hải Sinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Tính đến cuối năm 2018, ngân hàng này lỗ trên 4.800 tỷ đồng; nợ xấu trên 46.100 tỷ đồng...

Chủ nhật, 20/10/2019 - 07:10

Đứng top đầu thế giới, 10 triệu hộ dân vẫn loanh quanh chợ làng
Đứng top đầu thế giới, 10 triệu hộ dân vẫn loanh quanh chợ làng

Nếu chỉ có một mình nông dân, chắc chắn con đường của họ chỉ ra đến chợ làng, chợ huyện, còn vươn xa hơn thì phải liên kết chuỗi. Ở đó doanh nghiệp phải là đầu tàu dẫn dắt, cùng nắm tay nông dân tự tin đi “chợ thế giới”.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 06:40

Bí ẩn tài sản đại gia 8x đứng sau Nhà máy Nước sạch sông Đà
Bí ẩn tài sản đại gia 8x đứng sau Nhà máy Nước sạch sông Đà

(Dân trí) - Sự cố tại Nhà máy Nước sạch sông Đà trong tuần khiến người dân Hà Nội không khỏi phẫn nộ. Thế nhưng, cổ phiếu của công ty này lại tăng mạnh, giúp tài sản của đại gia 8x không ngừng tăng mạnh là thông tin rất được bạn đọc quan tâm.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 06:04

Bà Tân Vlog bị cộng đồng mạng tố không trung thực, quảng cáo lộ liễu
Bà Tân Vlog bị cộng đồng mạng tố không trung thực, quảng cáo lộ liễu

(Dân trí) - Clip mới của bà Tân Vlog có nhiều điều chưa đúng khiến cộng đồng mạng bức xúc là thông tin được quan tâm trong tuần qua.

Chủ nhật, 20/10/2019 - 06:00

Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch hợp tác phát triển điện gió
Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch hợp tác phát triển điện gió

(Dân trí) - Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (N&G Group) cùng Tập đoàn VESTAS Đan Mạch đã ký kết Hợp đồng thực hiện hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo (Điện gió) tại Việt Nam.

Thứ bảy, 19/10/2019 - 07:00

Mua ghế sô pha cũ, người phụ nữ “vớ” được chiếc đồng hồ 5,7 tỷ đồng
Mua ghế sô pha cũ, người phụ nữ “vớ” được chiếc đồng hồ 5,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Paul Altieri - Giám đốc điều hành và người sáng lập hãng Đồng hồ Bob - mới đây chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ tìm thấy chiếc Rolex quý hiếm, trị giá hơn 250.000 USD (tương đương 5,7 tỷ đồng) trong chiếc ghế dài mà cô đã mua tại một cửa hàng tiết kiệm.

Thứ bảy, 19/10/2019 - 06:00

EVN đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì những đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới
EVN đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì những đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình, EVN luôn nỗ lực cung cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình nông thôn mới (NTM).

Thứ bảy, 19/10/2019 - 05:00

Áp lực dòng vốn đầu tư bằng 0 tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang
Áp lực dòng vốn đầu tư bằng 0 tại SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang

(Dân trí) - Khi nhiều kênh đầu tư sút giảm sức hút, mô hình bất động sản du lịch ApartHotel lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam chứng tỏ khả năng đảm bảo sinh lời bền vững. Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang trong mô hình ApartHotel chính là tâm điểm thị trường bất động sản du lịch trong năm 2019.

Thứ bảy, 19/10/2019 - 02:00