Bí mật kiểm tra chất lượng xăng dầu

(Dân trí) - Việc khảo sát, kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu phải được thực hiện một cách bí mật, bất ngờ, không sử dụng xe công.

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn trong năm 2021.

Bí mật kiểm tra chất lượng xăng dầu - 1
Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn trong năm 2021.

Mục đích việc thực hiện khảo sát, kiểm tra đột xuất, đặc thù nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đảm bảo việc khảo sát, kiểm tra về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc khảo sát phải được thực hiện một cách bí mật, bất ngờ để đảm bảo tính khách quan, chính xác; việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua kết quả khảo sát; các vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất là phương tiện đo; xăng, dầu diezen tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả của khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quyết định chọn cơ sở, thời điểm khảo sát cụ thể, trên cơ sở nắm bắt thông tin từ các cơ quan quản lý về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh (đặc biệt chú ý các cơ sở vi phạm về chất lượng trong các lần kiểm tra trước); thông tin từ quần chúng nhân dân về các dấu hiệu gian lận thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đoàn khảo sát, kiểm tra không được sử dụng xe công biển xanh trong suốt quá trình đi khảo sát, kiểm tra.

Thời gian khảo sát, kiểm tra được thực hiện từ ngày kế hoạch được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2021. Thời điểm khảo sát, kiểm tra tại cơ sở cụ thể do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả khảo sát, kiểm tra; có thể thực hiện ngoài giờ hành chính nếu cần thiết.

Yêu cầu đặt ra là các hành vi vi phạm phát hiện được qua kiểm tra phải được xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các sai phạm khác thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; hành vi vi phạm ngoài thẩm quyền, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Trưởng Đoàn khảo sát, kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức nắm bắt thông tin, tổ chức khảo sát, kiểm tra tại các cơ sở; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thực hiện đúng nội dung khảo sát, kiểm tra. Tùy vào tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn khảo sát, kiểm tra có thể triệu tập một phần hoặc toàn bộ các thành viên Đoàn khảo sát, kiểm tra để tiến hành khảo sát, kiểm tra.

Đoàn khảo sát, kiểm tra cập nhật thông tin về các cơ sở đã được kiểm tra trong tháng (nếu có) vào trong báo cáo kết quả xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Báo cáo tổng kết cuộc khảo sát, kiểm tra trước ngày 15/1/2022.