Thủ tướng: Khoa học công nghệ chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của thời đại

(Dân trí) - "Lĩnh vực KH&CN còn những hạn chế, chưa phát huy hết được tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của thời đại, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra sáng 25/12.

Thủ tướng:  Khoa học công nghệ chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của thời đại - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Ngay từ khi mới thành lập nước, ngày 20/11/1946 trên báo Cứu quốc số 411 đã đăng Thông lệnh tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lời hiệu triệu: "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài".

Hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, miệt mài sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng những người tài - đức, Nghị quyết 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khẳng định: "Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững".

Thủ tướng cũng nêu rõ, từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh trở thành tổ chức chính trị xã hội lớn, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Đảng và nhà nước, xã hội đánh giá cao và đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

"Tuy nhiên, Đại hội lần này, với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm chúng ta cần nhận thực được rằng, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa được phát huy hết được tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, chưa đáp ứng được đòi hỏi thời đại, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ: Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta.

Thủ tướng:  Khoa học công nghệ chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của thời đại - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. 

 Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Liên hiệp Hội thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học học công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước.

Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đang được quan tâm