Lạng Sơn: Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa đạt hiệu quả thiết thực

Trong những năm qua Lạng Sơn đã tập trung đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Lạng Sơn: Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa đạt hiệu quả thiết thực