Nhà nước sẽ đấu thầu hoặc đặt hàng các đơn vị giáo dục

(Dân trí) - Nhà nước thực hiện phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ sự giáo dục, đào tạo.

Đó là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.

Nghị định này quy định về


Nghị định này quy định về dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (sau đây gọi là dịch vụ giáo dục, đào tạo), cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo).

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động được áp dụng các quy định tại Nghị định này hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

Về Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ giáo dục, đào tạo, dự thảo nêu rõ: Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật.

Nhà nước thực hiện phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ sự giáo dục, đào tạo.

Nhà nước từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, phù hợp với lộ trình tính giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo.

3 loại tự chủ

Về Phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dự thảo nêu rõ: Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn), là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ một phần về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ), là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự bảo đảm chi thường xuyên.

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo chưa được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo chưa tự chủ), gồm: Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo chưa kết cấu đủ chi phí; Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo nhiệm vụ giáo dục, đào tạo được cấp có thẩm quyền giao.

Dịch vụ giáo dục đào tạo công

Dịch vụ giáo dục, đào tạo là dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo do các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của công dân, phục vụ quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế xã hội gồm: Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sỹ; đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; liên kết, liên thông, văn bằng hai, đào tạo từ xa; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn; khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo; tư vấn giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giáo dục, đào tạo các dịch vụ khác phục vụ yêu cầu của các đối tượng thụ hưởng dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định danh mục dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước quy định (sau đây gọi tắt là dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ danh mục dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định số lượng và khối lượng của từng dịch vụ để đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ, ngành mình thực hiện.

Theo đó, quy định về giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo, đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước: Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định. Nhà nước quy định mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị được xác định giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá. Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc danh mục phí, lệ phí do nhà nước quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Đến năm 2015, mức giá được tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ; Chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

Hồng Hạnh