Mã ngành du lịch, công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên

Hải Vân

(Dân trí) - Nhiều mã ngành khối Du lịch và Công nghệ thông tin được Bộ GD&ĐT áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên.

Thông tin trên được nêu trong Dự thảo Thông tư về Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vừa được Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến vào đầu tháng 4/2021. Cụ thể:

Những ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực Du lịch được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học gồm: Du lịch (mã ngành 7810101); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành 7810103); Quản trị khách sạn (mã ngành 7810201); Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (mã ngành 7810202).

Đối với những ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực Công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học gồm: Khoa học máy tính (mã ngành 7480101); Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (mã ngành 7480102); Kỹ thuật phần mềm (mã ngành 7480103; Kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480106);

Hệ thống thông tin (mã ngành 7480104); Hệ thống thông tin quản lý (mã ngành 7340405); Công nghệ kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480108); Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201); An toàn thông tin (mã ngành 7480202);

Các mã ngành đào tạo khác đáp ứng nhu cầu về nhân lực Du lịch, Công nghệ thông tin chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng nhu cầu về nhân lực Du lịch, Công nghệ thông tin.

Dự thảo cũng nêu rõ, các cơ sở giáo dục triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Du lịch, Công nghệ thông tin áp dụng theo cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ hai kể từ khi mở ngành đào tạo, đồng thời phải xây dựng và đăng tải công bố công khai thông tin triển khai áp dụng cơ chế ưu tiên đào tạo trong Đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và các minh chứng đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Mã ngành du lịch, công nghệ thông tin được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên - 1

6 nguyên tắc xác định chỉ tiêu đào tạo

Về chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, theo dự thảo được xác định theo quy định tại Thông tư và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời bảo đảm 6 nguyên tắc chung, cụ thể:

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định độc lập theo từng trình độ đào tạo. Cơ sở đào tạo phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên và chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ xác định theo từng ngành đào tạo; chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học các ngành khác xác định theo từng lĩnh vực đào tạo, đồng thời cơ sở đào tạo chủ động phân chia chỉ tiêu của từng ngành và nhóm ngành đào tạo, bảo đảm phù hợp với năng lực thực tế của ngành, nhóm ngành và không vượt quá chỉ tiêu đã được xác định theo lĩnh vực đào tạo.

Về chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp, kết quả tuyển sinh của năm trước liền kề năm tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo không được tăng so với chỉ tiêu tuyển sinh ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo ở một trong các trường hợp: cơ sở đào tạo đủ điều kiện về thời gian để thực hiện kiểm định cơ sở đào nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành; tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong vòng 01 năm tính từ khi đang công nhận tốt nghiệp theo trình độ đào tạo ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo đạt dưới 90%; tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ đào tạo ở năm trước liền kề của cơ sở đào tạo đạt dưới 80%.

Trường hợp cơ sở đào tạo vi phạm quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tùy theo mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, thông báo chỉ tiêu đối với cơ sở đào tạo trên cơ sở đề nghị của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không vượt quá 90% năng lực thực tế của cơ sở đào tạo.

Ngành đào tạo mới mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành nằm trong năng lực đào tạo của lĩnh vực tương ứng và không vượt quá 30% năng lực đào tạo của ngành theo quy định. Từ năm tuyển sinh tiếp theo chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này được xác định như các ngành đã đào tạo của cơ sở đào tạo.

Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh chính quy theo từng ngành đào tạo và theo trình độ cao đẳng, đại học trên cơ sở năng lực của cơ sở đào tạo và nhu cầu sử dụng. Chỉ tiêu đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học và chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cơ sở đào tạo tự chủ xác định chỉ tiêu bảo đảm theo quy định.

Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo các trình độ và hình thức đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo và nhu cầu sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy định.