Chính thức nhất trí với một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa

(Dân trí) - Thường trực Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội nhất trí với chủ trương xây dựng chương trình và sách giáo khoa theo hướng mở, hiện đại: Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội cho rằng cần xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất, bao gồm phần bắt buộc đối với học sinh toàn quốc và phần bổ sung do địa phương và cơ sở giáo dục lựa chọn, đồng thời dành thời lượng hợp lý cho giáo dục lịch sử, văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền. Tuy vậy, cần hướng dẫn và giao trách nhiệm cho các địa phương và cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu về phần bổ sung và về nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương, vùng miền.

Chính thức nhất trí với một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa

Nếu Đề án chương trình, sách giáo khoa được Quốc hội thông qua, sau 2015 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa để thí sinh lựa chọn.

Theo báo cáo giải trình của Bộ GD-ĐT, theo Luật giáo dục, toàn quốc thực hiện một chương trình, Bộ GD-ĐT phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng thống nhất cả nước. Trong thực tế cả nước chỉ có 1 chương trình và 1 bộ sách giáo khoa. Vì vậy, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thiếu tính linh hoạt, mềm dẻo, chưa phù hợp với đặc điểm vùng miền đa dạng của nước ta đồng thời làm cho các trường phổ thông hạn chế tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình, sách giáo khoa.

Chương trình mới sẽ đảm bảo quyền linh hoạt của các địa phương và nhà trường. Chuyển từ việc các nhà trường chỉ thực hiện rập khuôn theo chương trình quốc gia sang phát triển chương trình giáo dục của nhà trường dựa trên chương trình quốc gia. Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng chương trình quốc gia trong đó có quy định chuẩn đầu ra, những nội dung và yêu cầu bắt buộc (phần cứng) đồng thời dành thời lượng để các địa phương và nhà trường vận dụng, bổ sung nội dung và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với điều kiện của mình. Dựa trên chương trình do cấp trên qui định, nhà trường và giáo viên được quyền tự chủ, sáng tạo về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; các cơ quan quản lý giáo dục địa phương (sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT) hướng dẫn, giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục hàng năm của nhà trường.

Theo đó, Bộ GD-ĐT công khai các yêu cầu, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa để làm căn cứ cho việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng sách giáo khoa. Bộ GD-ĐT biên soạn đủ một bộ sách giáo khoa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa hoặc các cuốn sách giáo khoa khác. Tất cả sách giáo khoa phải được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt trước khi sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Phát triển các loại tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng sự đa dạng vùng miền; đặc biệt chú trọng các tài liệu hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh sống ở các vùng khó khăn, học sinh khuyết tật.

Hồng Hạnh