“Lùm xùm” trường đại học Chu Văn An: UBND tỉnh Hưng Yên đã làm tròn trách nhiệm?

Dân trí Trước việc bị một số cổ đông của trường đại học Chu Văn An “tố” chỉ đạo không nhất quán thì UBND tỉnh Hưng Yên lại phủ nhận và cho rằng không có sự mâu thuẫn trong nội dung các văn bản chỉ đạo.
>>Sau nhiều sai phạm, trường đại học Chu Văn An tiếp tục bị thanh tra hành chính

Lùm xùm ở trường đại học Chu Văn An đã kéo dài nhiều năm nhưng cho đến nay UBND tỉnh Hưng Yên chưa thể xử lý dứt điểm.
Lùm xùm ở trường đại học Chu Văn An đã kéo dài nhiều năm nhưng cho đến nay UBND tỉnh Hưng Yên chưa thể xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh Hưng Yên phủ nhận việc chỉ đạo không nhất quán

Ngày 15/8/2018, trong văn bản trả lời về các vấn đề tồn đọng tại trường đại học Chu Văn An, UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định: Để thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối với trường đại học tư thục đóng trên địa bàn theo quy định của Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo trường đại học Chu Văn An; trong đó có công văn số 2607/UBND-NC ngày 25/9/2017 về việc thực hiện kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành và Công văn số 1332/UBND-NC ngày 18/5/2018 về việc đề nghị công nhận Hội đồng quản trị trường đại học Chu Văn An. Nội dung của 2 công văn này hoàn toàn phù hợp, đúng với quy định của pháp luật hiện hành; không có sự mâu thuẫn trong nội dung của văn bản.

Điểm e khoản 2 của văn bản 2607 mở ra hướng giải quyết cho trường đại học Chu Văn An nhưng...
Điểm e khoản 2 của văn bản 2607 mở ra hướng giải quyết cho trường đại học Chu Văn An nhưng...
khoản 3 của văn bản này lại đưa ra quy định ràng buộc.
khoản 3 của văn bản này lại đưa ra quy định ràng buộc.

Văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên giải thích, tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg quy định: “Hội đồng quản trị có số thành viên là số lẻ, ít nhất là 7 thành viên. Số lượng và cơ cấu thành viên hội đòng quản trị; việc bầu các thành viên đại diện cho thành viên góp vốn, giảng viên cơ hữu của trường và các quy định cụ thể khác về hoạt động của Hội đồng quản trị phải được thể hiện cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường”.

Quy định trên cho thấy, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học Chu Văn An là cơ sở pháp lý duy nhất để xác định số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị nhà trường; các quy định cụ thể khác về hoạt động của Hội đồng quản trị và việc bầu các thành viên đại diện cho thành viên góp vốn, đại diện cho tổ chức Đảng, đoàn thể, giảng viên cơ hữu của Trường để tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục thành lập Hội đồng quản trị nhà trường cho nhiệm kỳ tiếp theo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Trường đại học.

Tại Điều 4 Điều lệ Trường đại học quy định: “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học do Hiệu trưởng ban hành theo quyết định của hội đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) trên cơ sở cụ thể hóa các quy định tại Điều lệ này, phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, không trái với các quy định của pháp luật có liên quan và phải được công bố công khai”.

Mặt khác, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ trường đại học quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị: “Quyết nghị về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động sau khi đã được đại hội cổ đông thông qua những quy định liên quan đến tài chính, hội đồng khoa học và đào tạo thông qua những quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”.

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Hưng Yên chưa nhận được quyết nghị của Hội đồng quản trị và Quyết định của Hiệu trưởng ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Hiện tại, Trường Đại học Chu Văn An chỉ có Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 90/2009/QĐ-HĐQT-CVA ngày 17/6/2009 do Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa I, nhiệm kỳ 2006-2011 ký ban hành theo quy định tại Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục. Tại quy Quy chế số 90 có nhiều quy định không còn phù hợp với quy định của Điều lệ Trường đại học hiện hành.

Văn bản trả lời của UBND tỉnh Hưng Yên cũng nhấn mạnh: “Thời gian qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu trường đại học Chu Văn An sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động và các quy định nội bộ khác của nhà trường theo đúng quy định tại Điều lệ Trường đại học ban.

Tuy nhiên, đến nay Trường đại học Chu Văn An vẫn chưa sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới Quy chế tổ chức, hoạt động và các quy định nội bộ khác của nhà trường theo đúng quy định tại Điều lệ trường đại học để có căn cứ thực hiện quy trình thành lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo của Trường và tổ chức hoạt động của Trường theo đúng quy định của pháp luật”.

Văn bản 1332 của UBND tỉnh Hưng Yên từ chối công nhận Hội đồng quản trị trường đại học Chu Văn An sau khi các cổ đông thực hiện điểm e khoản 2 của văn bản 2607.
Văn bản 1332 của UBND tỉnh Hưng Yên từ chối công nhận Hội đồng quản trị trường đại học Chu Văn An sau khi các cổ đông thực hiện điểm e khoản 2 của văn bản 2607.

UBND tỉnh Hưng Yên đã làm tròn trách nhiệm?

Trao đổi với Dân trí, một số cổ đông trường đại học Chu Văn An cho biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II đã cố ý vi phạm các Quy chế, Điều lệ Nhà trường, các quy định của pháp luật dẫn đến việc Hội đồng quản trị khóa II không thể tổ chức được cuộc họp Hội đồng quản trị để ra bất kì Nghị quyết nào.

Trong khi đó, Theo Điều lệ trường đại học thì trách nhiệm của UBND tỉnh phải trực tiếp hoặc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Điều lệ trường đại học đối với các trường đại học trực thuộc; thực hiện việc công nhận hội đồng quản trị, công nhận hiệu trưởng và các quy định khác đối với các trường đại học tư thục đóng trên địa bàn; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý các trường đại học đóng trên địa bàn; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Điều lệ này theo thẩm quyền và theo chế độ phân cấp quản lý hiện hành; xử lý vi phạm đối với các trường đại học trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30/1/2015 và thay thế cho Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ nhưng tính đến thời điểm hiện tại sau hơn 3 năm trường đại học Chu Văn An không có một động thái nào sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định 70 mà vẫn dùng Quyết định 90 của Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa I song UBND tỉnh Hưng Yên lại chưa có một hình thức xử lý quyết liệt nào. Không thay đổi Quyết định 90 nhưng nhà trường lại vẫn hoạt động từ đó đến nay thì liệu có đúng quy định của pháp luật?

Điều 20 của Điều lệ trường đại học hiện hành quy định về Đại hội đồng cổ trong trong trường đại học tư thục cũng nêu rõ: Cuộc họp bất thường của đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo một trong những trường hợp sau đây: Theo quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng quản trị kiến nghị tổ chức cuộc họp vì lợi ích của nhà trường; Cần bổ sung hoặc thay thế thành viên góp vốn của hội đồng quản trị.

Điều lệ trường đại học hiện hành có đủ hành lang pháp lý giải quyết vụ việc nhưng UBND tỉnh Hưng Yên lại đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Bộ GD-ĐT.
Điều lệ trường đại học hiện hành có đủ hành lang pháp lý giải quyết vụ việc nhưng UBND tỉnh Hưng Yên lại đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Bộ GD-ĐT.

Cá nhân hoặc nhóm thành viên góp vốn sở hữu trên 30% tổng số vốn góp kiến nghị họp bằng văn bản khi phát hiện hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền, trái với quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính nội bộ của nhà trường; Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị đã kéo dài quá 6 tháng nhưng chưa tổ chức cuộc họp để bầu hội đồng quản trị mới thay thế và Các trường hợp khác theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Tại khoản 2, điều 22 của Điều lệ trường đại học cũng nêu rõ, việc không công nhận Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng quản trị; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị ốm đau, tai nạn không có khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục; đang chấp hành bản án của tòa án hoặc các trường hợp vi phạm khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị kiến nghị bằng văn bản đề nghị không công nhận.

Như vậy Điều lệ trường đại học đã đủ hành lang pháp lý để UBND tỉnh Hưng Yên xử lý dứt điểm vụ việc ở trường đại học Chu Văn An. Nhưng thực tế đơn vị này lại đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Bộ GD-ĐT.

Theo văn bản 2296 ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên thì cơ quan này cho biết đã có công văn số 1426 ngày 29/5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ; công văn số 1318 ngày 18/5/2018 báo cáo Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành có liên quan về việc đề nghị chỉ đạo, xem xét, giải quyết đối với Trường Đại học Chu Văn An.

Để làm rõ vụ việc, ngày 5/11, báo Dân trí đã đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên nhưng không được chấp thuận với lý do chờ Thanh tra tỉnh thanh tra hành chính trường đại học Chu Văn An từ năm 2012 đến nay.

Ngày 6/11, văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên gửi văn bản cho phóng viên thông tin UBND tỉnh Hưng Yên có giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu về việc thành lập đoàn kiểm tra hành chính báo cáo trước ngày 20/11. Về việc thời điểm nào tiến hành thanh tra, bao lâu thì có kết quả thì không đề cập đến trong văn bản này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Nguyễn Hùng

MỚI NHẤT
Khẩn: Nếu thời tiết diễn biến phức tạp, trường học TPHCM chủ động cho học sinh nghỉ học
Khẩn: Nếu thời tiết diễn biến phức tạp, trường học TPHCM chủ động cho học sinh nghỉ học

(Dân trí) - Các cơ sở giáo dục, trường học ở TPHCM chủ động báo cáo và cho phép học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục.

Thứ hai, 19/11/2018 - 06:35

Cô giáo gần 20 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ mồ côi, khuyết tật
Cô giáo gần 20 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ mồ côi, khuyết tật

(Dân trí) - Gần 20 năm qua, có một cô giáo ở Vĩnh Long miệt mài, âm thầm đem con chữ và tình thương đến với những đứa trẻ nghèo khó, bệnh tật, lang thang cơ nhỡ nhưng không lấy bất kỳ một đồng thù lao nào.

Thứ hai, 19/11/2018 - 04:03

Gia đình - nguồn cảm hứng sống của những mầm non vươn lên từ gian khó
Gia đình - nguồn cảm hứng sống của những mầm non vươn lên từ gian khó

(Dân trí) - Một nữ sinh đại học sinh ra đã không có tay, một nam sinh biết kiếm tiền từ khi học lớp 6 để chăm sóc cho cha bị bệnh và em trai, một nữ sinh suy nhược và trầm cảm kéo dài... đều được tiếp thêm sức mạnh từ những người cha, người mẹ, người em của mình.

Thứ hai, 19/11/2018 - 03:00

Thầy giáo làng thầm lặng sau những tấm bằng khen quốc gia
Thầy giáo làng thầm lặng sau những tấm bằng khen quốc gia

(Dân trí) - Hơn 10 năm gắn bó với nghiệp “trồng người” thầy giáo Nguyễn Bá Tư (Trường THPT Nông Cống 3, Thanh Hóa) không chỉ giúp học sinh vùng quê nghèo Nông Cống chinh phục được những giải thưởng mang tầm cấp tỉnh, cấp quốc gia mà còn giúp bao thế hệ học trò bước chân vào những trường đại học danh giá.

Thứ hai, 19/11/2018 - 03:00

"Người mẹ" của hàng trăm học sinh đồng bào Cơtu
"Người mẹ" của hàng trăm học sinh đồng bào Cơtu

(Dân trí) - Đang làm Hiệu trưởng một trường mầm non ở đồng bằng, theo tiếng gọi của một huyện miền núi vừa được tái lập. Bất chấp những khó khăn, cô Hồ Thị Liễu khăn gói lên đường. 15 năm gắn bó với học sinh đồng bào Cơtu, giờ cô là mẹ của các con ở vùng biên biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Thứ hai, 19/11/2018 - 02:03

Nhiều cán bộ Đại học Thái Nguyên nhận Huân chương Lao động nhân dịp 20-11
Nhiều cán bộ Đại học Thái Nguyên nhận Huân chương Lao động nhân dịp 20-11

(Dân trí) - Ngày 19/11, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ tri ân, tôn vinh các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao tặng các danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng cho các cá nhân và tập thể nhà trường.

Thứ hai, 19/11/2018 - 12:00

Giáo viên lên Facebook, Zalo kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh nghèo
Giáo viên lên Facebook, Zalo kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh nghèo

(Dân trí) - Trong lúc nhiều nơi, thủ trưởng nhiều đơn vị siết cán bộ sử dụng mạng xã hội thì hiệu trưởng trường TH và THCS Phong Đông khuyến khích giáo viên đăng hình học trò nghèo lên Facebook, Zalo để kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm, giúp đỡ các em học sinh không phải bỏ học nửa chừng.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 11:00

Học sinh Nha Trang được nghỉ học ngày mai do mưa lũ
Học sinh Nha Trang được nghỉ học ngày mai do mưa lũ

(Dân trí) - Chiều 18/11, bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong ngày mai học sinh trên địa bàn TP Nha Trang từ cấp mầm non đến THPT sẽ được nghỉ học.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 06:38

Vinh danh 183 tấm gương Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018
Vinh danh 183 tấm gương Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018

(Dân trí) - Sáng nay 18/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ tri ân, tôn vinh 183 Nhà giáo tiêu biểu đại diện cho gần 1,3 triệu nhà giáo từ cấp học mầm non đến đại học trong ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 05:00

Học tin học excel: Định dạng ngày tháng không ảnh hưởng tới dữ liệu
Học tin học excel: Định dạng ngày tháng không ảnh hưởng tới dữ liệu

(Dân trí) - Video dưới đây hướng dẫn đến bạn cách định sạng ngày tháng trong Excel mà không ảnh hưởng đến dữ liệu nhé.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 04:00

“Các thầy cô hãy đặt những đỉnh cao tri thức để sinh viên nỗ lực khám phá”
“Các thầy cô hãy đặt những đỉnh cao tri thức để sinh viên nỗ lực khám phá”

(Dân trí) - Ngày 18/11, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tri ân các tập thể, cá nhân đã có đóng góp, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và hoàn thành nhà Trung tâm đào tạo.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 03:00

Tiếng Anh trẻ em: “Bỏ túi” 5 loại quả với trò chơi cát động lực đầy màu sắc
Tiếng Anh trẻ em: “Bỏ túi” 5 loại quả với trò chơi cát động lực đầy màu sắc

(Dân trí) - Đầu tuần bận rộn hay cuối tuần hứng khởi, trò chơi nặn cát động lực dưới đây đều có thể là trợ thủ đắc lực giúp mẹ dạy bé tiếng Anh chủ đề hoa quả và màu sắc một cách dễ dàng.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Thầy trò vùng biên băng rừng để dẫn nguồn nước về sinh hoạt
Thầy trò vùng biên băng rừng để dẫn nguồn nước về sinh hoạt

(Dân trí) - Sau cơn bão số 3/2018, hơn 100m đường ống dẫn nước bị nước lũ cuốn trôi khiến hàng trăm em học sinh và người dân tại xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 08:34

Áp lực nghề giáo: Xếp ngang phi công, chữa cháy và y tế
Áp lực nghề giáo: Xếp ngang phi công, chữa cháy và y tế

(Dân trí) - Tại hội thảo về "Áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam hiện nay", do Viện nghiên cứu Hợp tác phát triển giáo dục phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội, PGS.TS Trần Kiều - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho hay, một tổ chức ở Mỹ chọn 8 nghề áp lực nhất, trong đó giáo viên đứng cùng phi công, chữa cháy, y tế.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 08:24

“Vì sao tư chất người Việt lại chỉ được thắp sáng khi ở nước ngoài?”
“Vì sao tư chất người Việt lại chỉ được thắp sáng khi ở nước ngoài?”

(Dân trí) - "Khi ở Việt Nam, tôi bị đánh giá là một học sinh trung bình yếu, nhưng khi qua Đức tôi không đến nỗi nào. Và không chỉ tôi, nhiều người Việt khi ra ngoài cũng như vậy. Vì sao tư chất của người Việt lại chỉ được thắp sáng khi ở nước ngoài? Tôi luôn trăn trở vì câu hỏi này".

Chủ nhật, 18/11/2018 - 08:15

Lấy chỉ số hạnh phúc, chỉ số tiến bộ làm thước đo chất lượng giáo dục
Lấy chỉ số hạnh phúc, chỉ số tiến bộ làm thước đo chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy nói: “Chúng tôi lắng nghe cảm xúc của học sinh, hiểu được từng cá thể học sinh, tôn trọng học sinh và từ đó giúp cho các con tiến bộ. Chúng tôi không tạo áp lực học tập, không tạo áp lực kiến thức. Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy lấy chỉ số hạnh phúc và chỉ số tiến bộ của mỗi học trò làm thước đo chất lượng giáo dục”.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 08:00

Harry Potter trở thành… giáo trình luật tại trường đại học Ấn Độ
Harry Potter trở thành… giáo trình luật tại trường đại học Ấn Độ

(Dân trí) - Sinh viên tại một trường đại học luật tại Ấn Độ sẽ được học những kiến thức chuyên ngành thông qua những ví dụ trong bộ truyện nổi tiếng thế giới - Harry Potter.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 07:44

Nghẹn lòng tâm sự của cô giáo luôn “đánh vật” với học sinh
Nghẹn lòng tâm sự của cô giáo luôn “đánh vật” với học sinh

(Dân trí) - “Có lần cả lớp đang say sưa học bài thì một em hét ầm lên rồi bỏ chạy ra sân, mấy cô giáo phải “đánh vật” mới đưa được em này trở lại lớp. Đối với chúng tôi, các em được sống, được phát triển như những đứa trẻ bình thường đã là món quà quý giá nhất trong Ngày Nhà giáo Việt Nam rồi !”, cô H’Dôn, giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập tỉnh Đắk Nông tâm sự.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 01:03

Những “đàn gà khuyến học” nâng bước học sinh nghèo hiếu học vùng “đất lửa”
Những “đàn gà khuyến học” nâng bước học sinh nghèo hiếu học vùng “đất lửa”

(Dân trí) - Nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vững mạnh, các mô hình khuyến học tại Quảng Trị đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng: phong trào “nuôi heo đất khuyến học”, “bụi chuối khuyến học”, “gốc tiêu khuyến học”, nay có thêm mô hình “đàn gà khuyến học”.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 12:08

Những giáo viên trẻ nhiệt huyết với sự nghiệp gieo chữ
Những giáo viên trẻ nhiệt huyết với sự nghiệp gieo chữ

(Dân trí) - Tuổi đời trẻ nhưng luôn nhiệt huyết với nghề, nhiều thầy cô dành cả tuổi trẻ vì các em học sinh thân yêu, năng nổ trong hoạt động Đoàn - Hội. Đó là điểm chung của 36 giảng viên, giáo viên trẻ vừa được Tỉnh đoàn Bình Định vinh danh ngày 16/11.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:51

Xử lý sai phạm thi tuyển GV: Sẽ yêu cầu làm lại nếu hình thức xử lý chưa phù hợp
Xử lý sai phạm thi tuyển GV: Sẽ yêu cầu làm lại nếu hình thức xử lý chưa phù hợp

(Dân trí) - Theo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi Đoàn Dụng, các địa phương có sai phạm trong thi tuyển giáo viên phải xem xét, đưa ra hình thức kiểm điểm, xử lý kỷ luật phù hợp đối với từng cá nhân. Nếu địa phương nào xử lý không phù hợp, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh yêu cầu thực hiện lại.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:30

Vụ 7 HS bị đuổi học vì xúc phạm thầy cô trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm
Vụ 7 HS bị đuổi học vì xúc phạm thầy cô trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

(Dân trí) - Trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Thanh Hóa) vừa báo cáo gửi Sở GD&ĐT Thanh Hóa liên quan đến vụ kỷ luật học sinh vì xúc phạm thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội. Theo đó, hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm sâu sắc và không để xảy ra những sự việc như trên.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:15

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xúc động trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng nay 17/11, tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường THPT Marie Curie (TPHCM), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trở về thăm trường với vai trò là cựu học sinh của trường.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:07

Trao học bổng Lê Văn Hưu và giải thưởng Đinh Xuân Lâm cho SV Sử học xuất sắc
Trao học bổng Lê Văn Hưu và giải thưởng Đinh Xuân Lâm cho SV Sử học xuất sắc

(Dân trí) - Sáng nay 17/11, trong không khí hân hoan cả nước hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân đã tổ chức Lễ trao học bổng Lê Văn Hưu và giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm năm 2018 cho các sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc về nghiên cứu Lịch sử.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:00