Tổng Bí thư dự khai giảng của Học viện Quốc phòng

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ khai giảng năm học 2013-2014. Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã tới dự và phát biểu, chung vui cùng cán bộ, học viên, nhân viên Học viện.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các giảng viên và học viên quốc tế...

Phát biểu trước đông đảo cán bộ, học viên, nhân viên Học viện Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý cụ thể của Việt Nam, dựng nước luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc là bài học có tính quy luật xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển của dân tộc ta.

Điều đó cũng có nghĩa: Quốc phòng, an ninh là một sự nghiệp trọng đại của quốc gia, nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn dân, của cả nước. Thực tế cho thấy, cũng như nhiệm vụ dựng nước, muốn giữ nước được thì phải có hiểu biết, có kiến thức, có kinh nghiệm về giữ nước. Mà muốn có kiến thức thì phải học; học trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn chiến đấu..., học trong nhà trường.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng ta không được một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Càng trong điều kiện hòa bình, càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cách mạng cao, càng cần chăm lo củng cố quốc phòng.

Tư tưởng của ông cha ta dựng nước đi đôi với giữ nước, lo giữ nước ngay từ khi nước chưa nguy luôn là tư tưởng chỉ đạo đúng đắn cho cả thời đại ngày nay. Phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện tốt trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo.

Trước hết, Học viện phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quân đội..., nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng vào quá trình huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Học viện cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học để đào tạo ra đội ngũ cán bộ cao cấp không những giỏi về quân sự, mà thực sự là các nhà chiến lược về quốc phòng-quân sự; có năng lực lãnh đạo chỉ huy tốt; xử lý đúng những tình huống chiến lược; làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương về chiến lược quốc phòng, quân sự.

Vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng vừa lý luận cơ bản, vừa áp dụng thực tiễn; vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài vừa bảo đảm ứng dụng trước mắt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Phải quán triệt và vận dụng, phát triển sáng tạo các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống văn hoá và những bài học kinh nghiệm của dân tộc; đặc biệt phải rèn luyện, thấm nhuần sâu sắc phương pháp tư duy, phương pháp nhận thức và phương pháp hành động của chủ nghĩa duy vật biện chứng: toàn diện, cụ thể, lịch sử và phát triển; tránh phiến diện, cực đoan, phi lịch sử.

Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triển nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đất nước.

Với vị thế là một Học viện lớn của quốc gia, là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của quân đội, công tác nghiên cứu của Học viện trước hết phải phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, đồng thời góp phần xây dựng lý luận quân sự cách mạng Việt Nam, bổ sung và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Bên cạnh đó, Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội và của toàn dân.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phải chăm lo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành, đủ năng lực chuyên môn, lý giải đúng những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh, có trí tuệ và năng lực thực tiễn.

Đảng bộ Học viện cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân và toàn Học viện.

Tổng Bí thư mong muốn, Học viện cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan cao cấp quân sự các nước bạn nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội... cần tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Học viện Quốc phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự cố gắng, những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng; tin tưởng với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong 36 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời kỳ mới.

Đọc diễn văn khai giảng năm học mới, Trung ương Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, trở thành một trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Trong năm học 2012-2013 vừa qua, Học viện đã chủ động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực tư duy cho học viên, giành nhiều thời gian hơn cho học viên tự học, thảo luận và nghiên cứu thực tiễn.

Trung tướng Võ Tiến Trung đề nghị cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sỹ Học viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, nội dung và nhiệm vụ của năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, trước mắt tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện từ những ngày đầu, tháng đầu năm học.

Nhân dịp tới dự khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trung tâm điều độ huấn luyện-diễn tập, khu nhà ăn, phòng ở của các học viên, gặp gỡ và nói chuyện thân mật với các học viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.

Theo Nguyễn Sự
TTXVN
Đáng quan tâm
Mới nhất