Dự kiến điểm chuẩn theo ngành vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Dân trí

ĐH Đà Nẵng đã hoàn tất thống kê kết quả điểm thi của các thí sinh dự thi các khối A, B, C, D1, M vào các ngành học của Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Dự kiến điểm chuẩn theo ngành vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng - 1
Thí sinh thi vào Đại học Đà Nẵng năm 2011.

Phân tích dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh và thống kê kết quả điểm thi (đã nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên nếu có) của thí sinh, dự kiến điểm chuẩn theo ngành vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng năm nay như sau:

Khối A

- Sư phạm Toán (mã ngành: 101)

CT: 50. Có 55 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên. Tăng mức từ 24.5 điểm trở lên, có 45 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành trong khoảng 24 - 24.5 điểm.

- Sư phạm Vật lý (102)

CT: 50 SV. Ở mức từ 21.5 điểm trở lên có đúng 50 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến: 21.5 điểm.

-Toán ứng dụng (103)

CT: 50 SV. Chỉ có 31 thí sinh đạt từ 15.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

- Công nghệ thông tin (104)

CT: 50. Ở mức từ 13 điểm trở lên, chỉ có 36 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

- Sư phạm Tin (105)

CT: 50. Ở mức từ 13 điểm trở lên, chỉ có 4 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

-Vật lý học (106)

CT: 50 SV. Có 8 thí sinh thi đạt từ 17 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

- Sư phạm Hóa (201)

CT: 50 SV. Có 53 thí sinh thi đạt từ 22.5 điểm trở lên. Nâng mức từ 23 điểm trở lên, có 45 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành từ 22.5 - 23 điểm.

- Hóa học (202)

CT: 50 S. Có 10 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

- Hóa dược (203)

CT: 50 SV. Có 38 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

- Khoa học môi trường (204)

CT: 50 SV. Chỉ có 20 thí sinh thi đạt từ 13 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn vào trường.

Khối B

- Sư phạm Sinh học (301)

CT: 50 SV. Có 53 thí sinh thi đạt từ 24 điểm trở lên. Nâng mức từ 24.5 điểm trở lên, chỉ còn 36 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành là 24 điểm.

- Quản lý tài nguyên và môi trường (302)

CT: 50 SV. Có 48 thí sinh thi đạt từ 19.5 điểm trở lên. Hạ mức từ 19 điểm trở lên có 61 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn của ngành dự kiến khảng 19.5 điểm.

- Tâm lý học (605)

CT: 50 SV. Có 48 thí sinh thi đạt từ 13 điểm trở lên. Ngành này, ở khối C, có 12 thí sinh thi đạt từ 13 điểm trở lên.

Ở mức 13.5 điểm trở lên, có 54 thí sinh ở cả 2 khối B, C thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành khoảng 13.5 điểm.

 Khối C

- Giáo dục chính trị (500)

CT: 50 SV. Có 12 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm chuẩn của trường

- Sư phạm Văn (601)

CT: 50 SV. Có 49 thí sinh thi đạt từ 21.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến: 21.5 điểm.

- SP Sử (602)

CT: 50 SV. Có 52 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm chuẩn của trường.

- SP Địa (603)

CT: 50 SV. Có 51 thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến: 21 điểm.

- Văn học (604)

CT: 150 SV. Có 27 thí sinh đạt từ 17.5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm chuẩn của trường.

- Địa lý (606)

CT: 50 SV. Có 37 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn bằng điểm chuẩn của trường.

- Việt Nam học (607)

CT: 50. Có 35 thí sinh thi đạt từ 13 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn của trường.

- Văn hóa học (608)

CT: 50 SV. Có 4 thí sinh thi đạt từ 14 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến bằng điểm chuẩn của trường.

- Báo chí (609)

CT: 50 SV. Ở mức 14.5 điểm trở lên có đúng 50 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến: 14.5 điểm.

Khối D1

- Giáo dục tiểu học (901)

CT: 100 SV. Từ 13.5 điểm trở lên có 111 thí sinh thi đạt. Từ 14 điểm trở lên, có 84 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến khoảng 13.5- 14 điểm.

Khối M

- Giáo dục mầm non (902)

CT: 100 SV. Từ 15 điểm trở lên có 115 thí sinh thi đạt. Nâng mức từ 15.5 điểm trở lên có 81 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến khoảng 15.5 điểm.

Khánh Hiền