Đảo tiết không khoa học

Phân phối chương trình môn sinh học lớp 6 đã được Bộ GD-ĐT đảo tiết sai logic về mạch kiến thức, gây phản khoa học.

Ở chương 2, bài 10 "Cấu tạo miền hút của rễ" dạy ở tiết 8, nhưng bài 9 "Các loại rễ, các miền của rễ" thì dạy tiết 12. Những dòng đầu tiên của bài 10 là: "Ta đã biết rễ gồm 4 miền và chức năng của mỗi miền…”. Học sinh thắc mắc tại sao đã biết rễ gồm 4 miền và chức năng của mỗi miền, giáo viên đành chịu vì kiến thức này ở bài 9 nhưng sẽ được dạy ở tiết 12.

Ở chương 3, bài 18, dạy tiết 17 "Biến dạng của thân", bài cho biết “thân biến dạng gồm thân củ, thân rễ và thân mọng nước...”, thế nhưng học sinh lại chưa được học về các loại thân chưa biến dạng, phần này ở bài 13 nhưng sẽ được dạy ở tiết 18!

Theo Đình Tuấn
Thanh Niên