Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ngày 27/5, GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã báo cáo với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về kết quả Đại hội nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Hội Khuyến học Hà tĩnh và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Cụ thể, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), đặc biệt việc quán triệt để triển khai thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;

Đồng thời, tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với  Hội Khuyến học Hà Tĩnh - 1

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã báo cáo với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về kết quả Đại hội nhiệm kỳ V

Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương, gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục đào tạo, Mặt trận TQVN tỉnh... phát động;

Tích cực vận động và xây dựng Quĩ khuyến học, khuyến tài; Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0.

Phát biểu với Ban Thường trực Hội Khuyến học Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã hoan nghênh Thường trực tỉnh Hội đã sớm báo cáo kết quả Đại hội và đánh giá cao hoạt động có chất lượng, có hiệu quả của Khuyến học Hà Tĩnh.

“Trong nhiều năm qua Hội Khuyến học Hà Tĩnh nằm trong tốp đầu của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cả nước, vì cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, tâm huyết, nhân dân Hà Tĩnh có truyền thống hiếu học" - Chủ tịch Doan đánh giá.

Chủ tịch Doan cho biết, năm 2020, là năm Hội Khuyến học Việt Nam tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị”, Hội Khuyến học Hà Tĩnh cần chủ động triển khai báo cáo tổng kết, có đánh giá cụ thể để Trung ương Hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với  Hội Khuyến học Hà Tĩnh - 2

TƯ Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Hà Tĩnh

Theo Kế hoạch của Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030”.

Chủ tịch Doan đề nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học Hà Tĩnh cần nắm chắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị, Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Thủ tướng Chính phủ... để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về nâng cao công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, đặc biệt là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị về xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

 Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân các sự kiện lớn của đất nước,  Hội Khuyến học Hà Tĩnh nên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh tổ chức các cuộc hội thảo về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn Việt Nam đang tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0”.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tin tưởng, Hội Khuyến học Hà Tĩnh phát huy truyền thống là một trong tốp đầu phong trào thi đua khuyến học của cả nước, sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong gia đoạn mới./.

Lương Thanh