Chủ tịch Hội đồng trường từ chức: Trường ĐH cần giải quyết như thế nào?

(Dân trí) - Qua sự việc PGS Ngô Văn Thuyên - Chủ tịch HĐT Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nộp đơn từ chức thì quy trình, thủ tục để giải quyết Đơn từ chức của Chủ tịch HĐT một trường ĐH công lập như thế nào?

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa nộp đơn xin từ chức và đây là việc chưa từng có tiền lệ trong giáo dục đại học Việt Nam, kể từ khi các trường đại học có Hội đồng trường (HĐT).

TS. LS Nguyễn Thị Kim Phụng (Giám đốc Công ty Luật TNHH Kim Phụng và Cộng sự) cho biết: 

Thứ nhất, giải quyết việc thôi giữ chức vụ quản lý theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc Phó chủ tịch Hội đồng trường (HĐT) phải trao đổi với Chủ tịch HĐT về việc xin thôi giữ chức vụ; nếu Chủ tịch HĐT rút đơn thì dừng việc xem xét;

2. Nếu Chủ tịch HĐT không rút đơn thì phải triệu tập cuộc họp tập thể lãnh đạo gồm: Ban thường vụ Đảng ủy hoặc cấp ủy (nơi không có ban thường vụ Đảng ủy), chủ tịch HĐT, phó chủ tịch HĐT (nếu có), hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng để xem xét về việc Chủ tịch HĐT xin từ chức. Tập thể lãnh đạo biểu quyết hoặc bỏ phiếu và kết luận theo đa số; trường hợp tập thể lãnh đạo là số chẵn, có kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu 50/50 thì kết luận theo ý kiến của bên có người chủ trì và gửi kết luận sang HĐT để xem xét quyết định.

3. Họp HĐT để thảo luận, tham khảo ý kiến của tập thể lãnh đạo để biểu quyết và ra Nghị quyết về việc cho/không cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ.

4. Nếu cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ thì lập Hồ sơ gửi Cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận việc cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ. Hồ sơ xin công nhận việc cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng trường;

- Các văn bản có liên quan: Quyết định công nhận Chủ tịch HĐT; Đơn từ chức của Chủ tịch HĐT; văn bản kết luận của tập thể lãnh đạo, nghị quyết của HĐT;

- Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo; Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu của HĐT.

- Các tài liệu khác có liên quan, nếu có.

5. Đồng thời, Trường xin cơ quan quản lý trực tiếp chủ trương cho bầu Chủ tịch HĐT mới; giao cho Phó chủ tịch hoặc Thư ký HĐT chỉ đạo các công việc của HĐT sau khi Chủ tịch HĐT được công nhận cho thôi giữ chức vụ cho đến khi bầu được Chủ tịch HĐT mới.

6. Trước khi cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận việc cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ thì Chủ tịch HĐT vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Chủ tịch HĐT không được thôi giữ chức vụ trong trường hợp đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật.

Thứ hai, bầu Chủ tịch HĐT mới theo quy định của Luật GDĐH trong trường hợp HĐT và Cơ quan quản lý trực tiếp cho Chủ tịch HĐT thôi giữ chức vụ

- Bầu bổ sung thành viên HĐT. Trước đây, Chủ tịch HĐT được bầu vào HĐT đại diện cho thành phần nào thì bầu bổ sung 1 người thuộc thành phần đó để thay thế.

- Trên cơ sở chủ trương bầu HĐT mới được cơ quan quản lý trực tiếp cho ý kiến, Phó chủ tịch (nếu có), hoặc Thư ký HĐT (nếu không có Phó chủ tịch) tổ chức họp HĐT để bầu Chủ tịch HĐT mới và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận.

- Cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận Chủ tịch HĐT (mới) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐT hiện tại.