Thứ năm, 28/06/2012 - 05:15

Hội thảo về "Bậc trí giả lương thiện" Hoàng Ngọc Hiến

Dân trí

Nếu cần để kể tên một nhà phê bình văn hóa - văn học - triết học, “một nhà sư phạm đúng nghĩa, một kho trí thức” lớn của Việt Nam đương đại, một nhà dịch giả uyên thâm, lỗi lạc không thể không nhắc đến giáo sư Hoàng Ngọc Hiến.

Đã hơn 1 năm rưỡi k t ngày người khơi m ngun minh triết Vit ra đi, nhưng cái tên ca ông chc chn vn s còn lưu truyn mãi trong s hc ca nhng con người Vit Nam. Chc chn, người đi s còn cm t ông nhiu bi nhng đóng góp ca ông cho nn văn hóa - văn hc và triết hc nước nhà.

Giáo sư Hoàng Ngc Hiến (21/7/1930- 24/1/2011) là mt trí thc ln ca Vit Nam đương đi. Năm 1959, ông làm nghiên cu sinh và bo v thành công Tiến sĩ văn học chuyên ngành lý lun, phê bình ti Đi hc Tng hp Moskva, Liên Xô (cũ). Sau khi trở v nước, ông ln lượt ging dy các trường Đi hc Sư phm Vinh, Đi hc Văn hóa, và nhiu năm làm hiu trưởng Trường Viết văn Nguyên DuT năm 1983, ông đã nhit thành c súy cho s đi mi sáng tác văn hc Vit Nam, ông là Hi viên Hội nhà văn Việt Nam năm 1987 và có nhiều đóng góp cho nền văn học nước nhà.

Sau khi qua đ

Sau khi qua đi, ông đ li khong 30 tác phm, công trình, khá tp trung trên 3 lĩnh vc: Lý lun phê bình, Nghiên cu Văn hóa, Dch thut. Trên lĩnh vc nào, ông cũng đ li nhng du n sâu đm vi kiến thc qung bác ca mình.Chính vì vy, các thế h trí thc hin nay coi ông là tm gương người Thy cao c, mt hc gi uyên thâm (đc nhiu, tm nhìn rng, uyên bác). Nhng năm tháng cui đi, ông là Ch tch Hi đng khoa hc Trung tâm Minh Triết Vit.

Ngày 4/7 ti đây, vào lúc 18h00, trung tâm Giao lưu Văn hóa Pháp ti Hà Ni s có bui hi tho mang tên “Hoàng Ngc Hiến - Bc trí gi lương thin” vi các din gi là các nhà văn, nhà nghiên cu và dch gi: Nhà văn Đà Linh, nhà phê bình văn hc Đ Lai Thúy, nhà thơ, nhc sĩ Nguyn Trng To, giáo sư Nguyn Khc Mai, tiến sĩ Nguyn Th Minh Thái. Vi s dn dt ca nhng din gi này, bui hi tho ha hn s cung cp nhiu thông tin hu ích cũng như nhng kiến thc v nhng tác phm mà Giáo sư Hoàng Ngc Hiến đã dày công nghiên cu cho nhng người tham gia. 

Bình Yên