Thứ bảy, 20/03/2010 - 10:09

Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình

Dân trí

Không ít các bức ảnh vô tình chứa đựng những nét giống hình ảnh Chúa Jesus một cách kỳ lạ.

 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 1
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 2
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 3
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 4
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 5
  
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 6
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 7
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 8
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 9
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 10
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 11
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 12
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 13
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 14
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 15
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 16
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 17
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 18
  
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 19
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 20

Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 21

Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 22
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 23
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 24
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 25
 
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 26
  
Ảnh lạ về Chúa Jesus hiện hình - 27
 
Đàm Loan - Duy Khánh
Tổng hợp