Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2018

(Dân trí) - Bộ VHTT&DL vừa ký ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần II năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II.

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản VH phi vật thể năm 2015 tại Bình Thuận. Ảnh báo Bình Thuận.
Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản VH phi vật thể năm 2015 tại Bình Thuận. Ảnh" báo Bình Thuận.

Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, chậm nhất là ngày 15/12/2017 (theo dấu bưu điện). Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 10/4/2018. Bộ VHTTDL sẽ đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, từ ngày 15/6 đến 30/6/2018. Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II sau khi có quyết định của Chủ tịch nước. Bộ VHTTDL đề nghị các Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Hà Tùng Long