Thứ sáu, 03/02/2017 - 09:33

Đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vào cuộc sống

“Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân”

TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - đã nói như vậy với Lao Động về việc cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2017).

Ông Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh: Nói về thành tựu của Đảng đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam trong suốt 87 năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã khẳng định, chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay.

Theo tôi, có 3 thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại mà Đảng đã đem lại cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong suốt 87 năm qua. Thứ nhất là, Đảng đã lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đây là cuộc cách mạng làm thay đổi cả một dân tộc. Từ một nước với thân phận là nô lệ, thuộc địa cho Pháp, cho Nhật thì chúng ta đã đứng lên để giành được độc lập. Có thể nói, đó là sự thay đổi căn bản số phận của cả một dân tộc và cũng là một bước phát triển nhảy vọt của Việt Nam, dân tộc Việt Nam và mở ra một thời đại mới, sau này gọi đó là thời đại Hồ Chí Minh. Tức là thời đại mà nhân dân được làm chủ đất nước, được làm chủ xã hội, làm chủ chính cuộc sống của mình và từng bước xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, ngay sau cuộc Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo làm ngay 3 việc lớn. Một là công bố bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc. Việc thứ hai là bầu cử Quốc hội năm 1946, khẳng định cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, thành lập Chính phủ chính thức. Và việc thứ ba đó là soạn thảo Hiến pháp và ngày 19.11.1946 Quốc hội khóa I đã thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Ông Phúc nhấn mạnh về thành tựu vĩ đại thứ hai của Đảng đối với dân tộc Việt Nam, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng trong 30 năm kháng chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến đến thắng lợi của Điện Biên Phủ đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, giải phóng miền Bắc, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tiếp đó Đảng đã lãnh đạo, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30.4.1975.

“Có thể khẳng định thành tựu thứ hai này đã hoàn thành triệt để sự nghiệp cách mạng dân chủ nhân dân trên cả nước, biểu thị ý chí, sức mạnh của dân tộc chống lại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp; Đánh thắng những đế quốc to, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất lúc bấy giờ” - ông Phúc tự hào nói.

Nói về thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử thứ ba của Đảng đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam, ông Phúc cho biết: Đó là thành tựu đạt được sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, được Đảng ta khởi xướng từ năm 1986 đến nay. Ông Phúc lưu ý, thành tựu đó được ghi nhận trên mấy điểm sau: Chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu đến nay nước ta đã có nền kinh tế phát triển trung bình. Thu nhập đầu người năm 1986 chỉ có hơn 100 USD/người/năm thì bây giờ lên 2.200 USD/người/năm. Đặc biệt là sự chuyển biến căn bản trong nông nghiệp từng bước được công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Về chính trị chúng ta giữ vững được sự ổn định, xây dựng hệ thống chính trị ngày một lớn mạnh. Chúng ta phải ghi nhận vai trò của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước, hoàn thành được cương lĩnh, đường lối, lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn và cũng không ngừng chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, Đảng ta đang thực hiện tốt những chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt là chúng ta giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, độc lập, hòa bình, hợp tác, phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng ta đang tích cực và chủ động trong hội nhập. Hiện nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 187 quốc gia trên thế giới. Chúng ta cũng tham gia vào các tổ chức của Liên Hợp Quốc, của khu vực, nâng cao vị thế ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế” - ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Phúc khẳng định: Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định, do vậy trong quá trình lãnh đạo, Đảng càng phải thường xuyên xây dựng và tự chỉnh đốn. Trong chỉnh đốn Đảng, phải chú ý phát hiện những sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa, thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo.

“Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, điều cốt lõi phải chú trọng đến việc tăng cường kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xử lý nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, lãng phí... Phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu trong mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân thì mới có thể làm cho Đảng thực sự vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân” - ông Phúc nhấn mạnh.

Xuân Hải

(theo báo Lao động)

Mới nhất