Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng 06/01 tại Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 70 năm truyền thống; tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện với phương châm chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các học viện trực thuộc và viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Học viện đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Toàn hệ thống đã xây dựng 139 chương trình đào tạo, bồi dưỡng các loại. Các chuyên đề, bài giảng được bổ sung các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

 
Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận - 1

Đại biểu dự Hội nghị dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ đặt trong khuôn viên Học viện

Toàn hệ thống Học viện tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 2.739 học viên; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung với 8.418 học viên; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ; 01 lớp bí thư, 02 lớp phó bí thư cấp ủy cấp huyện; 87 lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cho các cấp ủy, địa phương; 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ Lào… 

Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng chức danh được đẩy mạnh, quy mô các lớp bồi dưỡng được mở rộng so với năm trước. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng và đang tiếp tục tổ chức 02 lớp khác.

Năm qua, Học viện đã tổ chức triển khai đồng bộ trên 650 nhiệm vụ khoa học đạt nhiều kết quả tích cực; chủ động nghiên cứu, chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng 38 báo cáo kiến nghị chính sách gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các tiểu ban soạn thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức 120 hội thảo, tọa đàm khoa học...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Học viện vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như: công tác quản lý hệ thống triển khai chưa thực sự đồng đều trên các mặt công tác; quy chế quản lý đào tạo vẫn chậm được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tiễn, nội dung đào tạo tuy được điều chỉnh nhưng vẫn nặng về lý luận, chậm theo kịp với thực tiễn sinh động đang thay đổi nhanh chóng; việc quản lý học viên tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; phối hợp giữa Học viện với cấp ủy cử cán bộ đi học chưa thành nền nếp; thiếu các công trình khoa học tầm cỡ, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trong xã hội…
Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận - 2

 Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, nêu cao khẩu hiệu hành động "Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả", Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; chủ động bổ sung, cập nhật giáo trình tất cả các hệ lớp bám sát những nội dung mới dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; lồng ghép có hiệu quả các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình đào tạo...

Học viện xác định đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý khoa học; tiếp tục kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo quản lý hệ thống, đồng bộ, liên thông trong toàn Học viện...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển Học viện, Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 xứng tầm là trường Đảng cao cấp của Trung ương, tiếp tục là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ. 

Khắc phục bệnh ngại học, lười học, học chiếu lệ về lý luận - 3

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị 

"Học viện cần tiếp tục kế thừa những ưu điểm và đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động để phát triển theo tinh thần Quyết định 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết Trung ương khóa XII, khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học chiếu lệ về lý luận và chủ nghĩa Mác-Lê nin", đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Đề cập tới việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính gợi ý cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp. Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động tích cực tham gia về nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; bồi dưỡng chức danh cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc. 

Đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo bồi dưỡng, bám sát phương châm Học viện đề ra, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn về chức danh, nhu cầu vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh việc dạy và học, đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chuẩn bị thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Học viện, chú trọng lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm với nhiệm vụ của Học viện./.

 

Theo Minh Châu

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

MỚI NHẤT
Một “tệ nạn mới” ở nông thôn cần sớm dẹp bỏ
Một “tệ nạn mới” ở nông thôn cần sớm dẹp bỏ

(Dân trí) - Phong trào “xây dựng nông thôn mới” cùng với việc thực hiện “nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” đang được Đảng vả Nhà nước triển khai đến khắp các vùng quê, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều nơi đã tổ chức những đám cưới tập thể vừa vui vẻ lại ý nghĩa mà đỡ tốn kém lãng phí. Thế nhưng không ít “tệ nạn” mới đang hình thành. Một trong số đó là việc tổ chức … cưới hai lần.

Chủ nhật, 19/01/2020 - 05:29

Vụ án xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Vì sao nhiều bị cáo được giảm hình phạt?
Vụ án xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Vì sao nhiều bị cáo được giảm hình phạt?

(Dân trí) - Phiên tòa này, VKS chấp nhận những ý kiến có lý của các luật sư, các bị cáo về những góc khuất, về từng vụ việc cụ thể và HĐXX cũng đồng tình về những đánh giá của VKS. Đó là tín hiệu tích cực.

Thứ bảy, 18/01/2020 - 05:17

Vì sao U23 Việt Nam không được xem VAR và hưởng 11m?
        
          LĐO | 16/01/2020 | 22:35
Vì sao U23 Việt Nam không được xem VAR và hưởng 11m? LĐO | 16/01/2020 | 22:35

Phút 38 trong trận gặp U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên, Choe Ok-Chol của U23 Triều Tiên để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng trọng tài quyết định không thổi phạt đền.

Thứ sáu, 17/01/2020 - 05:43

Đã đến lúc cần quy định cấm đốt vàng mã
Đã đến lúc cần quy định cấm đốt vàng mã

Đến các đền chùa miếu mạo, lăng tẩm, người ta thi nhau đốt vàng mã. Lễ của người này phải nhiều hơn người khác, để van xin, để cầu khấn, mục đích cuối cùng là mặc cả với thánh thần. Một xã hội còn nhiều mê tín dị đoan, một cộng đồng còn mê muội, lạc hậu như vậy thì khó nói đến phát triển, đừng hy vọng chạm đến ngưỡng văn minh.

Thứ năm, 16/01/2020 - 06:00

Không có luật nào là luật “tào lao”!
Không có luật nào là luật “tào lao”!

Phạt 1 triệu đồng nếu vợ lấy tiền từ ví chồng; Vợ đánh chồng: phạt 1 triệu; Vợ không đưa tiền chồng xài tết, phạt đến 500 ngàn... Những quy định, chính xác là những dòng tít gây ồn ã dư luận. Phải chăng đây là loại luật “phòng máy lạnh”, luật “tào lao”?

Thứ tư, 15/01/2020 - 03:57

Không nguồn lợi nào đánh đổi được gần vạn người chết do tai nạn giao thông
Không nguồn lợi nào đánh đổi được gần vạn người chết do tai nạn giao thông

Tỉ phú người Thái, ông chủ của Sabeco mất đến 1.300 tỉ chỉ sau 1 tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực. Ngành bia sẽ đi xuống, tăng trưởng 2020 sẽ không đạt mức 2 con số. Nhưng trong một động thái khác, các bác sĩ “mừng rơn” vì tai nạn giao thông đã giảm ở mức “đáng kể”. Đến mức “cả tuần không có ca cấp cứu TNGT nào” vì ma men.

Thứ ba, 14/01/2020 - 06:26

Ngăn chặn “tín dụng đen”
Ngăn chặn “tín dụng đen”

Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng "tín dụng đen" nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy lớn trong xã hội; len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ thành thị đến nông thôn.

Thứ ba, 14/01/2020 - 06:00

Không thể nói bừa!
Không thể nói bừa!

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các thế lực thù địch đưa những luận điệu sai lệch, bóp méo sự thật, xuyên tạc rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trên thực tế đã “từ bỏ” chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đang ngấm ngầm “theo chân” nước này để chống nước kia.

Thứ hai, 13/01/2020 - 08:38

Giáp Tết, gia tăng bệnh nhân ngộ độc rượu
Giáp Tết, gia tăng bệnh nhân ngộ độc rượu

Lạm dụng rượu bia lâu ngày sẽ gây các bệnh về gan, thần kinh và làm giảm miễn dịch của cơ thể. Đáng lưu ý, nhiều người vẫn sai lầm cho rằng, uống rượu “xịn”, uống bia không hại gan nhưng thực chất dù rượu bia “xịn” thì cũng vẫn là gánh nặng cho gan.

Chủ nhật, 12/01/2020 - 08:27

Sáu vấn đề cần hiểu đúng trong vụ việc Đồng Tâm
Sáu vấn đề cần hiểu đúng trong vụ việc Đồng Tâm

Lúc này đây, sự tỉnh táo là cần thiết, để nhìn nhận bản chất, để hiểu đúng và hành động đúng vụ việc tại Đồng Tâm, Hà Nội.

Thứ bảy, 11/01/2020 - 09:51

Vụ án xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: đắng cay cho nhiều bị cáo
Vụ án xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: đắng cay cho nhiều bị cáo

(Dân trí) - Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng khai làm chỉ vì lợi ích chung của thành phố, còn theo các lời khai của những bị cáo khác thì dẫu biết sai, họ vẫn phải làm vì đó là lệnh của cấp trên.

Thứ bảy, 11/01/2020 - 06:39

Uống "bia chay" rồi lái xe có bị xử phạt hay không?
Uống "bia chay" rồi lái xe có bị xử phạt hay không?

Giữa bối cảnh quy định Luật phòng chống tác hại rượu bia được siết chặt thì người dân đang truyền tai nhau về một thứ bia có thể uống thoải mái, không lo nồng độ cồn trong cơ thể. Sự thật liệu có "vi diệu" như những gì nhiều người truyền tai nhau không?

Thứ sáu, 10/01/2020 - 08:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hiện tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị. Nhưng chưa một hạng mục nào được nghiệm thu vì nhiều yêu cầu của đơn vị tư vấn Pháp đưa ra thì tổng thầu không đáp ứng được. Do đó, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo thời hạn chốt là trước 31.12.2019. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Thứ tư, 08/01/2020 - 07:03

Năm thứ tư liên tiếp xuất khẩu lao động vựợt mức 120.000 người
Năm thứ tư liên tiếp xuất khẩu lao động vựợt mức 120.000 người

Năm 2019 là năm thứ sáu liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm và là năm thứ tư liên tiếp vượt mức 120.000 lao động/năm.

Thứ ba, 07/01/2020 - 04:03

Hai thông điệp - Một chữ “Đồng”
Hai thông điệp - Một chữ “Đồng”

Năm 2019 qua đi với sự ổn định về chính trị, kinh tế- xã hội đạt được nhiều thành quả, kỷ lục đáng ghi nhận. Đó là tiền đề để Việt Nam bước sang năm 2020 với thế và lực mới.

Thứ hai, 06/01/2020 - 04:49

"Đối phó" với Luật chính là coi thường tính mạng của mình
"Đối phó" với Luật chính là coi thường tính mạng của mình

Có trường hợp bị phạt hành chính 7 triệu, tước giấy phép lái xe 23 tháng sau khi uống "một hai chén rượu vui với bạn bè". Mức phạt này xét cho cùng cũng không "cao", vì có gì cao hơn mạng sống, sức khỏe của con người.

Chủ nhật, 05/01/2020 - 04:53

Trục lợi từ bệnh nhân...
Trục lợi từ bệnh nhân...

Trong những ngày qua, hai vụ tiêu cực ở hai bệnh viện lớn tại Hà Nội gây sốc đối với dư luận. Bệnh viện Nhi Trung ương thì phát thuốc hết hạn cho em bé 1 tuổi, còn Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thì bớt xén trang thiết bị trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B.

Thứ bảy, 04/01/2020 - 05:02

Vì sao nhiều “ông lớn” không còn là nơi làm việc trong mơ?
Vì sao nhiều “ông lớn” không còn là nơi làm việc trong mơ?

Ngay trong tháng kết thúc năm 2019, Google và Facebook là hai hãng công nghệ vốn nhiều năm qua luôn là nơi làm việc mơ ước của người lao động đặc biệt là giới trẻ, đã không thể còn giữ được vị trí nằm trong Top 10 nơi làm việc mơ ước.

Thứ sáu, 03/01/2020 - 09:28

Vì sao thịt lợn nhập khẩu không được người tiêu dùng ưa chuộng?
Vì sao thịt lợn nhập khẩu không được người tiêu dùng ưa chuộng?

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam gần như không có hàng ngon, chủ yếu là những sản phẩm mà các nước không dùng đến như thịt vai, xương, chân giò.

Thứ năm, 02/01/2020 - 01:44

Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?
Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?

Từng là khu phố chuyên bán thịt chó nổi tiếng nhất Thành phố Cần Thơ, giờ đây cả con đường này chỉ còn lại 1 quán cuối cùng và luôn trong cảnh ế ẩm qua ngày...

Thứ tư, 01/01/2020 - 05:43

Nhân dân đang quan tâm những đại án trong năm 2020
Nhân dân đang quan tâm những đại án trong năm 2020

(Dân trí) - Điều khiến dư luận quan ngại nhất là cuộc chiến chống tham nhũng càng mạnh mẽ, quyết liệt thì càng cho thấy các nhóm lợi ích không chỉ liên kết rất chặt chẽ với nhau  đục khoét ngân khố mà còn có khả năng “truyền ngôi” cho nhau.

Thứ ba, 31/12/2019 - 09:39

Hiến kế giải cứu dự án nghìn tỉ đồng TISCO khỏi hóa "sắt vụn"
Hiến kế giải cứu dự án nghìn tỉ đồng TISCO khỏi hóa "sắt vụn"

Báo Lao Động đã có loạt bài đăng tải về thực trạng của dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO II) sau nhiều năm vẫn "đóng băng", gây lãng phí, thiệt hại rất lớn. Trước vấn đề này, mới đây, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trình phương án thoái vốn lên Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các bộ ngành. Nhiều chuyên gia kinh tế, ĐBQH cũng tâm huyết đưa ra các ý kiến để sự lãng phí này sớm được khắc phục.

Thứ hai, 30/12/2019 - 07:19

Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc
Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng.

Chủ nhật, 29/12/2019 - 02:52

Thực phẩm đồng loạt tăng giá "ăn theo" thịt lợn
Thực phẩm đồng loạt tăng giá "ăn theo" thịt lợn

Mặc dù không liên quan đến sự khan hiếm của thịt lợn, nhưng từ 2 ngày nay, giá thực phẩm trên các chợ hầu hết đã tăng thêm từ 1-2 giá. Tăng mạnh nhất là mặt hàng thủy, hải sản, thịt bò, nấm các loại… Tại nhiều cửa hàng, giá dịch vụ cũng bắt đầu tăng.

Thứ bảy, 28/12/2019 - 03:52