Thứ sáu, 02/11/2012 - 08:06

Yêu cầu các lãnh đạo hạn chế đi công tác nước ngoài

Dân trí

Thủ tướng vừa yêu cầu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong nước cần tập trung giải quyết, gắn với yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng đã yêu cầu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chỉ đi nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thực sự cần thiết và phải bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương cũng phải quản lý chặt chương trình đi công tác nước ngoài của Bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các nhiệm vụ ở trong nước.

Công văn thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trúc Linh

Đáng quan tâm
Mới nhất