Thứ tư, 26/12/2018 - 19:38

Trình Bộ Chính trị xem xét 205 nhân sự được quy hoạch Trung ương khoá tới

Dân trí

Từ danh sách 250 người được giới thiệu lên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chốt xem xét đối với 205 nhân sự để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Trình Bộ Chính trị xem xét 205 nhân sự được quy hoạch Trung ương khoá tới - Ảnh 1.

Thông báo về các nội dung nghị sự trong chương trình Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, trong hai ngày 25 và 26/12/2018, tại Hà Nội, Trung ương đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư theo quy định; về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII theo quy định.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 người để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; cách chức Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020; cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được của năm 2018, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

P.T