Tập sự lãnh đạo quản lý từ cấp Thứ trưởng trở xuống

Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến chỉ đạo và Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án để trình lại Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nội vụ, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý.

Năm 2014, Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đồng ý để Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị thí điểm này.

Bộ Nội vụ đã tiếp thu, hoàn thiện và trình Bộ Chính trị về Đề án này theo hướng: Về đối tượng thực hiện thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện với các chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó: Thứ trưởng và tương đương; Phó Tổng cục trưởng; Phó Cục trưởng; Phó Vụ trưởng và tương đương; Phó Giám đốc Sở và tương đương.

Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện tập sự bao gồm: Nam dưới 45 và nữ dưới 40 tuổi; Thuộc diện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm xem xét thực hiện tập sự lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đơn vị có nhu cầu bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý; được người đứng đầu đề nghị, cấp ủy thống nhất thông qua.

Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến chỉ đạo và Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án để trình lại Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Về thi tuyển chức danh lãnh đạo, báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp báo cáo của 12 cơ quan Trung ương, có 8 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 29 vị trí, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4 vị trí trí, Bộ Nội vụ 6 vị trí, Bộ Tài chính 3 vị trí, Bộ NN-PTNT 2 vị trí, Bộ Tư pháp 3 vị trí, Tòa án nhân dân tối cao 4 vị trí, Ban Tổ chức T.Ư 6 vị trí và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 vị trí.

4 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện gồm: Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Ban Kinh tế Trung ương.

Qua báo cáo của 8 địa phương thì có 5 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển, với 23 vị trí; 3 địa phương đã xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để hướng dẫn, điều chỉnh những bất cập trong công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý để thống nhất thực hiện./.

Theo VOV.VN