Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015

Chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ là một trong những nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán quốc tế và thị trường ngoại tệ, chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho ngân sách vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước để bổ sung vốn đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn tài chính tiền tệ quốc gia. Thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức thẩm định và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án đầu tư có giá trị gia tăng lớn.

Bộ Tài chính tổ chức hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định. Quản lý chặt chẽ nợ công, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công, cơ cấu lại nợ công. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường vốn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Tăng cường quản lý giá, nhất là giá các mặt hàng liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Tổ chức theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường. Chú trọng xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thúc đẩy đàm phán với các đối tác tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối, lưu thông, bảo đảm tốt cung cầu, nhất là các mặt hàng nông sản. Kích thích tiêu dùng nội địa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết và nguồn nước, hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó trước mắt và lâu dài với hạn hán ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức triển khai các giải pháp điều chỉnh cơ cấu, mùa vụ cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng, địa phương. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền mô hình hợp tác xã kiểu mới. Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về hợp tác xã nông nghiệp trong tháng 5 năm 2015. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo rà soát, tổ chức, sắp xếp lại mô hình hợp tác xã phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng

Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện về tài chính, đầu tư và nhân lực. Tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng. Khẩn trương soạn thảo Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng để trình Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và giá vắc xin sản xuất trong nước nhằm tiến tới tự chủ vaccine.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về việc làm, nhất là tạo việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng đồng bào dân tộc, người khuyết tật.

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả; chỉ đạo rà soát việc thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của các Ban quản lý dự án, công trình xây dựng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường phục hồi và phát triển lành mạnh, thực chất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn và các hiện tượng thiên tai để chủ động phòng tránh; xây dựng kế hoạch lâu dài thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát tải trọng phương tiện. Đề xuất cơ chế hiệu quả để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đề án xã hội hóa việc khai thác cơ sở hạ tầng giao thông, báo cáo Chính phủ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình giao thông theo đúng kế hoạch. Thực hiện việc chuyển vốn dư từ nguồn trái phiếu Chính phủ hầm Đèo Cả để đầu tư hầm đèo Hải Vân 2; sử dụng nguồn vốn dư đường Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên từ nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các hạng mục còn lại nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo nắm tình hình, chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, nhất là trong việc triển khai các dự án đầu tư tại các địa phương, tránh để xảy ra tình trạng phản ứng tự phát, gây mất an ninh trật tự; tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

Các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016; tập trung rà soát, xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng Bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và lộ trình thực hiện để cải thiện, tạo chuyển biến rõ nét đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho các lao động dôi dư, tạo thu nhập và nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên của Việt Nam, Chính phủ thống nhất cho phép thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Chính phủ thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn từ ngày 1/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trong quá trình thực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Theo Phan Hiển
Chinhphu.vn
MỚI NHẤT
Khẳng định sự trường tồn của giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Khẳng định sự trường tồn của giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Thứ tư, 06/05/2015 - 07:34

Đại sứ Nga cùng các sĩ quan Việt Nam tương lai dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít
Đại sứ Nga cùng các sĩ quan Việt Nam tương lai dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít

(Dân trí) - Học viên từ một số trường quân sự, an ninh của Việt Nam - các sĩ quan trẻ tương lai - đã tham dự buổi hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra vào tối ngày 5/5 tại Hà Nội.

Thứ tư, 06/05/2015 - 10:00

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia gửi Điện mừng Tổng Bí thư
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia gửi Điện mừng Tổng Bí thư

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chea Sim đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Tin tức trân trọng giới thiệu nội dung Điện mừng:

Thứ ba, 05/05/2015 - 09:50

Ngày làm việc thứ hai: Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác nhân sự
Ngày làm việc thứ hai: Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác nhân sự

Ngày 5/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Thứ ba, 05/05/2015 - 06:01

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do

(Dân trí) - Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sáng 5/5/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick đã ký kết chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Thứ ba, 05/05/2015 - 03:28

Trao tặng Học viện Hải quân bộ bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"
Trao tặng Học viện Hải quân bộ bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

(Dân trí) - Sáng 5/5, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - đã trao tặng bộ bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" cho Học viện Hải quân.

Thứ ba, 05/05/2015 - 02:59

Thủ tướng: Nỗ lực đưa quan hệ Việt-Hàn vào chiều sâu, thiết thực
Thủ tướng: Nỗ lực đưa quan hệ Việt-Hàn vào chiều sâu, thiết thực

(Dân trí) - Tại Trụ sở Chính phủ, sáng 5/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick.

Thứ ba, 05/05/2015 - 02:24

"Mệnh lệnh không lời" với Cảnh sát biển
"Mệnh lệnh không lời" với Cảnh sát biển

"Có những cơn bão trong khi bà con chạy vào bờ để tránh, thì lực lượng Cảnh sát biển (CSB) lại vươn ra ngoài bão để cứu ngư dân. Khi bà con gặp nạn, chúng tôi coi bà con như người thân để dốc sức tìm kiếm, cứu nạn", Đại tá Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm chính trị CSB chia sẻ.

Thứ ba, 05/05/2015 - 08:11

Việt Nam củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga, Séc và Azerbaijan
Việt Nam củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga, Séc và Azerbaijan

(Dân trí) - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliev, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (7-10/5/2015), thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc (10-13/5/2015) và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan (13-15/5/2015).

Thứ ba, 05/05/2015 - 08:03

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(Dân trí) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 4/5/2015, tại Thủ đô Hà Nội.

Thứ hai, 04/05/2015 - 03:23

Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự cho khóa tới là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự cho khóa tới là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng

(Dân trí) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI sáng nay, 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, kỳ này, Trung ương sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII…

Thứ hai, 04/05/2015 - 11:38

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

(Dân trí) - Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Thứ hai, 04/05/2015 - 11:28

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch nước sẽ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại Nga
Chủ tịch nước sẽ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại Nga

(Dân trí) - Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga từ ngày 7 - 10/5/2015.

Chủ nhật, 03/05/2015 - 05:58

Hải quân Việt Nam phô diễn lực lượng trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập
Hải quân Việt Nam phô diễn lực lượng trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Quân cảng Cam Ranh sáng nay (2/5) đã diễn ra phần diễu duyệt đội ngũ, phương tiện trên bộ và duyệt đội hình trên biển của các lực lượng Hải quân.

Thứ bảy, 02/05/2015 - 03:51

Hải quân là nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa
Hải quân là nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa

(Dân trí) - Sáng nay (2/5), tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Thứ bảy, 02/05/2015 - 10:45

Thủ tướng dự khánh thành bia lưu niệm Quân dân y tại huyện Hòn Đất
Thủ tướng dự khánh thành bia lưu niệm Quân dân y tại huyện Hòn Đất

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, ngày 1/5, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ba Hòn, huyện Hòn đất, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cùng với Hội cựu quân dân y tổ chức lễ khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang.

Thứ bảy, 02/05/2015 - 07:07

Thủ tướng dự lễ khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tại tỉnh Kiên Giang
Thủ tướng dự lễ khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tại tỉnh Kiên Giang

Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), ngày 1/5, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Ba Hòn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang.

Thứ sáu, 01/05/2015 - 08:46

Tạp chí của Cuba ra phụ san đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tạp chí của Cuba ra phụ san đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạp chí Tổng hợp Mỹ Latinh và thế giới thứ ba, ấn bản của Cuba, mới đây đã phát hành phụ san đặc biệt số tháng Năm, dành trọn vẹn 12 trang khổ lớn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (19/5/1890).

Thứ sáu, 01/05/2015 - 12:05

Tổng thống Putin chúc mừng chiến thắng 30/4
Tổng thống Putin chúc mừng chiến thắng 30/4

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đã gửi Điện mừng tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ năm, 30/04/2015 - 09:50

Căng thẳng giờ phút đối đầu với Tỉnh trưởng Bạc Liêu trước giải phóng
Căng thẳng giờ phút đối đầu với Tỉnh trưởng Bạc Liêu trước giải phóng

(Dân trí) - Cách đây đúng 40 năm, lúc 10h30 phút ngày 30/4/1975, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tung bay trên nóc dinh Tỉnh trưởng Bạc Liêu. Nhưng ít ai biết rằng, để Bạc Liêu giải phóng không đổ máu là những giây phút căng thẳng đối đầu giữa cách mạng và chính quyền ngụy.

Thứ năm, 30/04/2015 - 09:40

40 năm - vết thương vẫn chưa liền
40 năm - vết thương vẫn chưa liền

(Dân trí) - Những câu chuyện góp nhặt trong quá trình tác nghiệp khiến tôi không khỏi ngậm ngùi. 40 năm đất nước thống nhất, hòa bình nhưng những nỗi đau chiến tranh vẫn chưa biết bao giờ mới liền sẹo.

Thứ năm, 30/04/2015 - 03:43

Nghị sỹ Hữu nghị Mexico-Việt Nam kỷ nhiệm ngày 30/4
Nghị sỹ Hữu nghị Mexico-Việt Nam kỷ nhiệm ngày 30/4

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam (30/4/1975-30/4/2015), Đại sứ quán Việt Nam cùng Hội Nghị sỹ Hữu nghị Mexico-Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam ngày nay” tại trụ sở Hạ viện Liên bang Mexico.

Thứ năm, 30/04/2015 - 02:14

Báo quốc tế đưa tin Việt Nam diễu binh mừng 40 năm thống nhất
Báo quốc tế đưa tin Việt Nam diễu binh mừng 40 năm thống nhất

(Dân trí) - Sự kiện Việt Nam tổ chức long trọng lễ kỷ niệm mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được nhiều hãng tin, tờ báo hàng đầu thế giới đăng tải đậm nét, kèm theo những đánh giá cao về thành tựu kinh tế, xã hội những năm qua.

Thứ năm, 30/04/2015 - 02:09

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của khát vọng hòa bình
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của khát vọng hòa bình

(Dân trí) - “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...”

Thứ năm, 30/04/2015 - 09:56