Thứ bảy, 05/05/2018 - 01:25

Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo ưu đãi vượt trội tại đặc khu kinh tế

Dân trí

Chỉ đạo việc hoàn thiện dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cơ quan soạn thảo rà soát các ưu đãi đưa ra, quán triệt theo kết luận của Bộ Chính trị là bảo đảm ưu đãi vượt trội so với quy định hiện hành và cạnh tranh được với các đặc khu trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký văn bản giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện một số dự án luật theo kết luận của UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 diễn ra vừa qua. Thủ tướng đặc biệt lưu ý dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Các ưu đãi về thuế, đất đai cần được xác định theo ngành nghề ưu tiên phát triển của từng đặc khu
Các ưu đãi về thuế, đất đai cần được xác định theo ngành nghề ưu tiên phát triển của từng đặc khu

Bổ sung quy định “mở” cho điều hành của Thủ tướng tại đặc khu

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật và các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật, chuẩn bị báo cáo giải trình thêm với Quốc hội.

Trong đó, về tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu, tiếp tục rà soát cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND và UBND bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ giữa các cơ quan Trung ương, 3 địa phương với đặc khu bảo đảm phân cấp rõ thẩm quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm; hoàn thiện các quy định bảo đảm an ninh, quốc phòng; quy hoạch trong đó có vấn đề bảo đảm an ninh, quốc phòng phải triển khai lập, phê duyệt trước.

Về cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về ngành nghề ưu tiên phát triển và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các ưu đãi cho các nhà đầu tư trên cơ sở nguyên tắc được quán triệt theo Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị. Cụ thể, bảo đảm ưu đãi vượt trội so với quy định hiện hành và cạnh tranh được với các đặc khu kinh tế trên thế giới để thu hút đầu tư. Bảo đảm các ưu đãi về thuế, đất đai theo mức ưu đãi và thời hạn ưu đãi trong ngành nghề ưu tiên phát triển của từng đặc khu.

Về áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, Thủ tướng lưu ý, cần rà soát bảo đảm việc áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, các ưu đãi cho nhà đầu tư chỉ áp dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong phạm vi đặc khu và phải kiểm soát được hoạt động này. Đồng thời bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng một hoặc một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh tại đặc khu (không chỉ tại khu chức năng thuộc đặc khu như quy định tại khoản 4 Điều 17).

Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo cụ thể, đánh giá tác động về mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi, mức đầu tư của ngân sách nhà nước cho các đặc khu và dự báo các lợi ích thu được, kiểm soát bội chi của ngân sách đặc khu.

Về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân đặc khu, các cơ quan cần nghiên cứu, thống nhất, hoàn thiện quy định về tổ chức và thẩm quyền của tòa án và các cơ quan tư pháp báo cáo Thủ tướng xem xét.

Thủ tướng nhắc, căn cứ kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, các cơ quan khẩn trương rà soát tổng thể các nhiệm vụ triển khai thi hành luật này, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Xây dựng 2 phương án xử lý tài sản bất minh của cán bộ

Về các dự án luật khác, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan làm rõ vị trí, chức năng của cảnh sát biển Việt Nam trong dự thảo luật Cảnh sát biển, để tránh chồng chéo với các lực lượng khác hoạt động trên biển; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam theo hướng xác định rõ nội dung chủ trì, nội dung phối hợp trong hoạt động, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; quy định về hoạt động phối hợp với các lực lượng trên biển cần khái quát, đầy đủ và bảo đảm khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề dự kiến tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam trước ngày 5/5/2018.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục chỉnh lý dự án Luật phòng, chống tham nhũng, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, trong đó tập trung hoàn thiện các phương án về vấn đề xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý và vấn đề thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập (mỗi vấn đề xây dựng thành 2 phương án), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/5/2018 để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Công an nhận nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung và hồ sơ dự án Luật Đặc xá lưu ý các nội dung sau: quy định về sự kiện trọng đại (thay cho quy định ngày cụ thể như Luật hiện hành).

Cơ quan chủ trì soạn thảo luật cũng cần đánh giá tác động đầy đủ hơn đối với các vấn đề, như về các trường hợp không được đặc xá, về điều kiện đặc xá (phạm tội lần đầu, hoàn thành việc thi hành các hình phạt bổ sung về bồi thường..); phân biệt, làm rõ hơn giữa đặc xá với các chế định khoan hồng khác đang được thực hiện, nhất là với chế định về tha tù trước thời hạn có điều kiện… báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/5/2018.

Về Luật quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục làm rõ về nội hàm, phạm vi điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, chồng chéo.

Thủ tướng cũng yêu cầu đưa nội dung sửa đổi luật Nhà ở, Kinh doanh bất động sản vào dự án luật sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến quy hoạch trong 11 luật do Bộ KH-ĐT chủ trì soạn thảo. Nội dung sửa đổi luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị thì giao Bộ Xây dựng làm đầu mối soạn thảo, chuẩn bị để kịp trình UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 24 (dự kiến diễn ra giữa tháng 5 này) trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình xem xét, thông qua dự án Luật tại một Kỳ họp.

P.Thảo

Đáng quan tâm
Mới nhất