Thứ ba, 01/11/2016 - 15:34

2 năm, Bộ Tư pháp tinh giản 62 công chức, viên chức

Dân trí

Theo Quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2015-2021 vừa được Bộ trưởng Lê Thành Long ký duyệt, trong 2 năm (2015-2016), cơ quan này đã tinh giản được 62 biên chế công chức, viên chức; 5 năm tới mỗi năm Bộ này sẽ phải tinh giản khoảng 84-85 công chức.

Cụ thể, Bộ Tư pháp tinh giản được 59 công chức (chiếm 0,55% biên chế công chức, đạt 27,7% chỉ). Trong đó có 11 trường hợp bị tinh giản vì chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn; 48 trường hợp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Bộ Tư pháp cho biết, tất cả các trường hợp tinh giản biên chế nêu trên đều thuộc cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Về biên chế viên chức, trong 2 năm qua Bộ Tư pháp chỉ tinh giản được 3 người. Trong đó có 1 người dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội và 2 trường hợp của Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Trụ sở Bộ Tư pháp.
Trụ sở Bộ Tư pháp.

Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp trong giai đoạn 2015-2021 mới được Bộ trưởng Lê Thành Long phê duyệt đặt mục tiêu tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế, tương đương khoảng 1.067 trường hợp vì hiện nay Bộ Tư pháp đang có 10.676 biên chế. Tỷ lệ tinh giản số lượng người làm việc khoảng 116 người và tỷ lệ tinh giản số lượng lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000 khoảng 214 người.

Như vậy, số lượng biên chế công chức cần tiếp tục thực hiện tinh giản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tư pháp là 427 biên chế; tính bình quân trong 5 năm, mỗi năm Bộ Tư pháp phải tinh giản 84-85 biên chế.

Bộ Tư pháp cũng nêu rõ, quá trình tinh giản biên chế không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tỷ lệ tinh giản biên chế được xác định theo từng đơn vị, phù hợp với thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, tránh hiện tượng cào bằng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

Bộ này khuyến khích các đơn vị sự nghiệp có điều kiện xã hội hóa cao như: Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Trung tâm Thông tin và hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam… thực hiện tự chủ, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất